Choď na obsah Choď na menu
 


Jesenné skúšky stavačov v Alekšinciach 2009

Obrázok

Poľovníci poľovníckeho združenia - Alekšince v spolupráci s kynologickou komisiou Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre usporiadali skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov poľovníckych plemien - skúšky stavačov. Tieto skúšky sa konali v dňoch 19. 9 2009 v revíri poľovníckeho združenia Alekšince. V tejto súvislosti chcem širokej verejnosti priblížiť priebeh a podstatu týchto skúšok. Pri výkone práva poľovníctva je v zmysle platnej poľovníckej legislatívy povinnosťou každého poľovníckeho združenia mať potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov. Znamená to, že ak chce poľovnícke združenie loviť určitý druh zveri, musí mať k dispozícii psov poľovníckych plemien, ktoré majú absolvovanú skúšku, ktorá ich oprávňuje k výkonu a to pri durení, dohľadávaní, brlohárení, vystavovaní alebo sliedení. Absolvovaním určitého druhu skúšky poľovnícky pes získa oprávnenie na túto činnosť. Skúšky sa môže zúčastniť len pes patriaci medzi poľovné plemená a s preukazom pôvodu. Po absolvovaní jednotlivých disciplín, ktoré sú hodnotené známkami od 1 do 4 ( 4 je najlepšia známka ) a ich vynásobením cez koeficient, sa sčíta celkové bodové hodnotenie. Na základe dosiahnutého bodového hodnotenia je výkon psa hodnotený konečnou známkou resp. cenou od I. do III., pričom I. cena znamená podanie najlepšieho výkonu. Avšak stáva sa, že niektorý pes neuspeje na skúškach. Znamená to, že nedosiahne potrebný počet bodov, alebo nezvládne niektorú z disciplín. Dosiahnutím I., II., III. ceny sa pes stáva poľovne upotrebiteľným. Členenie na prvú, druhú a tretiu cenu je z dôvodu zaradenia jedinca do chovu. Spravidla sa do chovu zaraďujú jedince ktoré na skúškach získali I. cenu. Ojedinele a to iba za určitých podmienok jedince, ktoré absolvovali skúšky v II. cene. Je to preto, aby sa chov jednotlivých plemien skvalitňoval. Čo sa týka kritérií chovnosti poľovných psov, jestvujú rôzne podmienky a obmedzenia, avšak čo sa týka výkonu, v zásade platí vyššie uvedené. V prípade ak pes úspešne absolvuje skúšky stavačov získa oprávnenie aktívne sa zúčastňovať poľovačiek na malú pernatú a srstnatú zver. Táto skúška pozostáva najmä z nasledovných disciplín: hľadanie,  dohľadávanie pernatej bažant a srstnatej zajac , alebo umelo založenej stope, práca na vode - donáška kačice z vody, správanie sa psa po výstrele, vystavovanie živej zveri, vodenie psa na remeni, ale skúša sa aj čuch,  poslušnosť, a správanie sa pri živej zveri.Z vyššie uvedeného je zrejmé, že po technickej a organizačnej stránke je usporiadanie skúšok tohto druhu nie je jednoduché. Skôr než sa skúšky mohli uskutočniť, bolo potrebné, aby sa členovia kynologickej komisie Okresnej organizácie v  Nitre a členovia PZ Alekšince stretli a technicky pripravili potrebné veci. Po týchto nevyhnutných prípravách mohli v sobotu 19.9 2009 privítať poľovníci z Alekšiniec účastníkov skúšok stavačov. Zúčastnilo sa ich celkom dvadsaťdva z celého okresu.  Z plemien bol najviac zastúpený Nemecký drôtosrstý stavač, nemecký krátkosrstý stavač, český fúzač a iné poľovné plemená. Po prezentácii a veterinárnej prehliadke sa uskutočnil slávnostný nástup a otvorenie skúšok za dodržania poľovníckych zvykov a tradícií. Zástupca OkO SPZ privítal vodičov psov, hostí a rozhodcovský zbor. Pred vylosovaním štartovných čísel hlavný rozhodca pán  predstavil členov rozhodcovského zboru . Spolu s usporiadateľmi boli v krátkosti oboznámení prítomní s priebehom skúšok. Po vylosovaní štartovných čísel sa vodiči so svojimi psíkmi rozdelili do troch skupín. Skúšky sa začali spoločnou poľovačkou. Počasie prialo a už po absolvovaní prvých disciplín bolo badať, že vodiči vynaložili pri príprave svojich zverencov veľké úsilie a dalo sa čakať, že výsledky budú veľmi dobré. Po absolvovaní pohonov prišli na rad tzv. technické disciplíny pričom ani tieto nerobili psíkom problémy. Po absolvovaní všetkých disciplín sa rozhodcovský zbor odobral sumarizovať výsledky hodnotení jednotlivých disciplín. Počas ich činnosti vznikol priestor pre zúčastnených, vymeniť si skúsenosti a zážitky spojené s poľovníckou kynológiou. Debaty na túto tému sú pre mnohých a najmä menej skúsených vodičov v mnohom poučné a inšpiratívne. Pre účastníkov skúšok bol pripravený výborný guláš ako inak z diviny. Nakoniec rozhodcovia oznámili prítomným vyhodnotenie skúšok. Zúčastnení netrpezlivo očakávali slová hodnotenia hlavného rozhodcu. Skôr než vyhlásil výsledky a celkové poradie, skonštatoval vynikajúcu pripravenosť predvedených psov, ako aj výborné technické a organizačné zabezpečenie celých skúšok. Záverom možno konštatovať, že skúšky stavačov, ktoré sa uskutočnili v Alekšinciach, budú mnohým zúčastneným rezonovať v pamäti, ako skúšky vydarené a úspešné. Za to, že to tak skutočne bolo, treba poďakovať všetkým ktorí sa podieľali na ich príprave a priebehu a to najmä poľovníkom PZ Alekšince.

 

Kynológii a Poľovníctvu zdar !

 

Obrázok

Obrázok

Obrázok

Obrázok

Obrázok

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Jesenné skúšky stavačov 2009