Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárny poriadok SPK-pripomienkové konanie

18. 3. 2010

Obrázok

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. bol vypracovaný návrh Disciplinárneho poriadku SPK, ktorý bude schválený na ustanovujúcom sneme SPK. Tento návrh Disciplinárneho poriadku SPK bol predložený
rade SPZ  dňa 7.11.2009 s tým, že do 30.11.2009 je potrebné predložiť kancelárii SPZ všetky pripomienky na dopracovanie DP SPK. Pripomienky Vás prosíme zasielať mailom na
legislativa@polovnictvo.sk   alebo sekretariat@polovnictvo.sk
poštou na adresu Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, prípadne faxom na č. 02/57203315.

 

 

Disciplinárny poriadok

Slovenskej poľovníckej komory

 

N á v r h

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

Podľa § 42 ods. 1 písm. m) a § 49 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov riešia Disciplinárne komisie Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK“). Podľa § 49 ods. 2 počet a kvalifikáciu členov Disciplinárnych komisií, orgánov SPK s touto pôsobnosťou, ich pôsobnosť, postup pri riešení disciplinárnych previnení a druhy disciplinárnych opatrení upravuje Disciplinárny poriadok SPK.

§ 2

Základné zásady disciplinárneho konania

1.     Disciplinárny poriadok SPK je interný predpis SPK, ktorý upravuje vecnú a miestnu príslušnosť disciplinárnych komisií SPK, určuje štruktúru a zloženie disciplinárnych komisií SPK, spôsob ich kreácie, postup disciplinárnych komisií SPK pri stíhaní disciplinárnych previnení členov SPK, ktorí sú držiteľmi platných poľovných lístkov.

2.     Disciplinárne komisie SPK pri stíhaní disciplinárnych previnení postupujú výlučne podľa tohto Disciplinárneho poriadku. Na disciplinárne konanie sa nevzťahuje zákon o správnom konaní ani zákon o priestupkoch.

3.     Disciplinárne komisie SPK sú povinné zakročiť voči každému členovi SPK s platným poľovným lístkom, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia. Nikoho nemožno stíhať pre iné, než pre disciplinárne previnenie, a to len spôsobom, ktorý stanovuje tento Disciplinárny poriadok. Disciplinárne komisie sú povinné poučiť stíhaného o jeho právach a povinnostiach a poskytnúť mu možnosť ich uplatniť.

4.     Stíhaný má právo zúčastniť sa konania, okrem prípadov, kde sa v tomto Disciplinárnom poriadku SPK (ďalej len „DP SPK“) výslovne uvádza inak. Ak si toto právo neuplatní a konania sa nezúčastní napriek riadnemu predvolaniu, disciplinárne komisie môžu konať a rozhodnúť i v jeho neprítomnosti. Disciplinárne stíhaný môže pred disciplinárnymi komisiami SPK vystupovať len osobne a nemôže sa dať v disciplinárnom konaní zastupovať. Konanie pred disciplinárnymi komisiami SPK je verejné, okrem prípadov, kde sa v DP SPK výslovne uvádza inak.

5.     Každý člen SPK, ktorý sa dozvie o spáchanom disciplinárnom previnení, je povinný bezodkladne spáchané previnenia nahlásiť miestne príslušnej disciplinárnej komisii. Organizačné jednotky, ich orgány a členovia SPK, ktorí môžu prispieť k objasneniu veci, sú povinní pomáhať disciplinárnym komisiám pri objasnení disciplinárnych previnení.

6.     Disciplinárne komisie SPK musia dodržiavať zásadu hospodárnosti bez zbytočných prieťahov a zaťažovania organizačných jednotiek, ich orgánov a členov SPK tak, aby bol reálne zistený skutočný stav veci.

§ 3

Disciplinárne previnenia

1.     Disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného lístku, ktoré je v rozpore s týmto zákonom a nevykazuje znaky trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu.

2.     Disciplinárnym previnením je, ak držiteľ platného poľovného lístku

a) nepredloží na chovateľskú prehliadku poľovnícku trofej podľa § 23 ods. 3, 4, 6 až 8 zákona,

b) neplní povinnosť podľa § 51 ods.11 a 12

c) vykonáva lov zveri bez dokladov podľa § 53 ods. 1 zákona,

d) odmietne predložiť doklady príslušným orgánom podľa § 53 ods. 1 zákona,

e) neodovzdá po skončení platnosti povolenie na lov zveri podľa § 53 ods. 7 zákona,

f)   nachádza sa v poľovnom revíri bez zápisu do knihy návštev poľovného revíru podľa § 54 ods. 1 zákona,

g) vykonal neúplný zápis do knihy návštev poľovného revíru podľa § 54 ods. 3,

h) neplní povinnosti podľa § 55 zákona,

i)   porušuje na spoločnej poľovačke povinnosti podľa § 58 ods. 5 a 10 a § 59 ods. 8 zákona,

j)   porušuje povinnosti pri sokoliarstve podľa § 60 ods. 3 a 5 zákona,

k) porušuje povinnosti pri love zveri na vnadisku § 61 ods. 1,

l)   manipuluje so zbraňou v rozpore s ustanoveniami § 62 zákona,

m)nevykoná dohľadanie a nájdenie zveri podľa § 63 zákona,

n) nevykoná označenie zveri, nevráti vydané značky alebo neohlási stratu značky podľa § 64 ods. 1 až 7 zákona,

o) vykonáva lov zakázaným spôsobom (§ 65 ods. 3 až 8 zákona),

p) si ponechá zver, divinu z nej, trofej alebo zhody parožia v rozpore s § 66 ods. 4 zákona,

q) uvádza na trh divinu v rozpore s § 67 ods. 1 zákona,

r)   vyváža trofej v rozpore s § 68 zákona,

s) ak uloví zver v rozpore s platnou povolenkou na lov.

3.     Za disciplinárne previnenie sa považuje i porušenie povinnosti člena SPK, ktoré:

a) je v rozpore so Stanovami SPK, ostatnými internými predpismi SPK a uzneseniami orgánov SPK,

b) hrubým spôsobom narušuje medziľudské vzťahy v SPK alebo je zamerané proti činnosti SPK.

4.     Za disciplinárne previnenie sa považuje i konanie, ktoré smeruje ku spáchaniu disciplinárneho previnenia, ak sa ho člen SPK dopustil v úmysle spáchať disciplinárne previnenie a ak od dokonania disciplinárneho previnenia sám dobrovoľne neupustil.

 

§ 4

Disciplinárne opatrenia

1.     Disciplinárny komisia po prešetrení prípadu môže výnimočne upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak je skutkový stav hodnoverne preukázaný, stíhaný si vinu prizná, svoje konanie oľutuje, škodu nahradí, stupeň nebezpečnosti konania pre poľovníctvo je nízky a vzhľadom na osobné vlastnosti páchateľa možno očakávať, že na jeho nápravu postačí samotné prerokovanie veci pred disciplinárnou komisiou.  V takomto prípade vydá rozhodnutie, v ktorom stíhaného uzná vinným z porušenia konkrétnych ustanovení predpisov, ale od uloženia disciplinárneho opatrenia výnimočne upustí.

2.     Pokiaľ disciplinárna komisia výnimočne neupustí od uloženia disciplinárneho opatrenia a skutkový stav hodnoverne preukáže, môže uložiť disciplinárne stíhanému jedno z týchto disciplinárnych opatrení:

a)     vážne varovanie,

b)     peňažitú pokutu do výšky 500,-€

c)     odňatie poľovníckej trofeje

d)     odvolanie z niektorej alebo viacerých funkcií v SPK založených voľbou alebo potvrdením na dobu do skončenia volebného obdobia,

e)     zákaz lovu na dobu 1 až 5 rokov,

f)      dočasné vylúčenie z SPK na dobu 1 až 10 rokov,

g)     trvalé vylúčenie z SPK.

3.     Disciplinárne stíhanému možno uložiť v jednom disciplinárnom konaní len jedno disciplinárne opatrenie. Ak sa súčasne dopustil viacerých disciplinárnych previnení, možno mu uložiť úhrnné disciplinárne opatrenie. Ak sa v čase výkonu disciplinárneho opatrenia dopustil nového disciplinárneho previnenia, predchádzajúce disciplinárne opatrenie disciplinárny orgán I. stupňa zruší a uloží súhrnné disciplinárne opatrenie.

4.     Ak disciplinárna komisia uzná stíhaného vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia, môže ho súčasne zaviazať uhradiť náklady konania, ktoré konaním vznikli. Náklady konania patria orgánu, ktorému vznikli a potrestaný je povinný ich uhradiť, inak bude stíhaný pre porušenie organizačnej disciplíny SPK.

§ 5

Neprípustnosť disciplinárneho stíhania

1.     Disciplinárne konanie nemožno začať a ak sa už začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí sa zastaviť, ak:

a)     stíhaný zomrel,

b)     spáchané disciplinárne previnenie je premlčané,

c)     stíhanému zaniklo členstvo v SPK

d)     z oznámenia alebo z výsledkov konania je zrejmé, že nejde o disciplinárne previnenie,

e)     v predmetnej veci už bolo vynesené právoplatné rozhodnutie a nejde o preskúmavacie konanie vyšším disciplinárnym orgánom.

2.     Disciplinárne previnenie nemožno stíhať, ak uplynula trojročná premlčacia lehota. Premlčacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po spáchaní disciplinárneho previnenia. Prerušuje sa začatím disciplinárneho konania (dňom, kedy došlo oznámenie o disciplinárnom previnení na príslušnú organizačnú jednotku SPK, ktorého súčasťou je disciplinárna komisia), alebo riadne podaným odvolaním. Prerušením premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Ak je skutok predmetom trestného stíhania alebo priestupkového konania a bez rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota spočíva až do dňa ich právoplatného rozhodnutia príslušnými orgánmi a týmto dňom začína plynúť prerušená premlčacia lehota.

3.     Rozhodnutie súdov alebo orgánov štátnej správy o potrestaní páchateľa trestného činu alebo priestupku nevylučuje disciplinárne stíhanie člena SPK disciplinárnymi komisiami SPK. Disciplinárne komisie SPK rozhodujú nezávisle od rozhodnutí štátnych orgánov a môžu uložiť disciplinárne opatrenie aj v prípadoch, keď štátne orgány zastavili trestné alebo priestupkové konanie v dôsledku vyhlásenia amnestie alebo nezistili v konaní stíhaného trestný čin alebo priestupok, ak však toto konanie zakladá skutkovú podstatu spáchania disciplinárneho previnenia podľa tohto DP SPK.

§ 6

Disciplinárne komisie SPK

1.     Disciplinárnymi komisiami SPK sú:

a)     disciplinárne komisie OPK

b)     disciplinárna komisia SPK

2.     Disciplinárna komisia OPK je 5-členná, skladá sa zo štyroch členov a predsedu, ktorých volí snem OPK na 5 ročné funkčné obdobie. Členom DK OPK môže byť len člen príslušnej OPK, ktorý je minimálne absolventom skúšky poľovných hospodárov.

3.     Disciplinárna komisia SPK je 7-členná, skladá sa zo šiestich členov a predsedu, ktorých volí snem SPK na 5 ročné funkčné obdobie. Členom DK SPK môže byť len člen SPK, ktorý je minimálne absolventom skúšky poľovných hospodárov. V DK SPK musia byť aspoň dvaja členovia s právnickým vzdelaním II. stupňa.

§ 7

Vecná a miestna príslušnosť disciplinárnych komisií SPK

1.     Ako disciplinárne komisie I. stupňa pôsobia disciplinárne komisie OPK voči všetkým členom SPK, ktorí sa v obvode ich miestnej pôsobnosti dopustili disciplinárneho previnenia.

2.     Ako disciplinárny orgán II. stupňa pôsobí 7-členná disciplinárna komisia SPK ako odvolací orgán voči rozhodnutiam Disciplinárnej komisie OPK.

§ 8

Vylúčenie disciplinárnej komisie alebo jej člena

z disciplinárneho konania

1.     Člen disciplinárnej komisie je vylúčený z prerokovania a rozhodovania o veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci a ku stíhanému možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.

2.     Z rozhodovania v disciplinárnej veci na disciplinárnej komisii je vylúčený člen disciplinárnej komisie SPK, ktorý v tej istej veci rozhodoval ako člen disciplinárnej komisie OPK. O námietke zaujatosti a vylúčení člena disciplinárnej komisie SPK rozhoduje predseda, o vylúčení predsedu komisia hlasovaním.

3.     Disciplinárna komisia SPK môže v odôvodnených prípadoch odňať vec miestne príslušnej disciplinárnej komisii OPK a prikázať ju na prerokovanie inej disciplinárnej komisii OPK, ak vzniknú pochybnosti o nestrannom rozhodovaní.

4.     O námietke zaujatosti a vylúčení člena miestne príslušnej disciplinárnej komisie OPK rozhoduje predseda miestne príslušnej disciplinárnej komisie OPK, o vylúčení predsedu komisia hlasovaním. O námietke voči zaujatosti miestne príslušnej disciplinárnej komisie OPK rozhoduje disciplinárna komisia SPK.

§ 9

Začatie konania

1.     Disciplinárne konanie sa začína na návrh orgánov a členov SPK alebo orgánov štátnej správy.

2.     Disciplinárna komisia, ktorá sa z iných zdrojov dozvedela o spáchaní disciplinárneho previnenia, môže zahájiť disciplinárne konanie aj ex offo.

3.     Predseda disciplinárnej komisie preskúma podnet na začatie disciplinárneho konania a odporučí disciplinárnej komisii, aby vo veci konala alebo v prípade evidentne bezdôvodného podnetu podľa § 5 ods. 1 písm. d) návrh na konanie ako neopodstatnené odložila. Ak disciplinárna komisia rozhodne, že sa vo veci bude konať, vytýči termín zasadnutia a nariadi predvolanie stíhaného a svedkov, prípadne zabezpečenie ďalších dôkazov. Ak nie je disciplinárna komisia na konanie príslušná, prípad bezodkladne odstúpi príslušnej disciplinárnej komisii.

§ 10

Dočasné pozastavenie činnosti

Ak disciplinárna komisia stíha člena orgánu SPK a jeho zotrvanie vo funkcii by mohlo ovplyvniť priebeh disciplinárneho konania alebo jeho výsledok, disciplinárna komisia môže uznesením pozastaviť výkon funkcie stíhaného až do právoplatného rozhodnutia. Konanie o pozastavení výkonu funkcie je neverejné a stíhaný sa naň nemusí predvolať. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

§ 11

Rozhodovanie disciplinárnych komisií

1.     Disciplinárne komisie SPK sú uznášania schopné, ak sa ich zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Za rozhodnutie o vine a treste, resp. o odvolaní musí hlasovať viac ako polovica prítomných členov disciplinárnej komisie. Disciplinárne konanie je verejné, z rozhodovania o vine a treste je verejnosť vylúčená.

2.     Písomnosti, ktoré sa týkajú disciplinárneho konania, sa zasielajú doporučeným listom alebo sa doručujú osobne proti podpisu osoby, ktorej sa disciplinárne konanie týka. Za doručené sa považujú aj písomnosti vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zastihnúť, ak adresát zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil príslušnej obvodnej poľovníckej komore a doposlanie nie je možné alebo poštovnými podmienkami dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo adresát odmietol zásielku prevziať.

3.     Disciplinárna komisia, ktorá je príslušná na konanie, uskutoční všetky úkony potrebné na objektívne zistenie skutkového stavu. Nestranne zisťuje všetky okolnosti svedčiace v prospech i neprospech stíhaného. Vykonaním jednotlivých úkonov smerujúcich k zisteniu skutkového stavu môže poveriť i niektorého zo svojich členov. V odborných veciach môže požiadať o stanovisko príslušné orgány a komisie SPK.

§ 12

Dokazovanie

1.     Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede svedkov, stanoviská orgánov štátnej správy, iný dokumentačný materiál, vyjadrenia orgánov SPK, výpovede stíhaného, atď.

2.     V disciplinárnom konaní treba dokazovať najmä:

a)     či sa stal skutok, ktorý je možno považovať za disciplinárne previnenie,

b)     či tento skutok spáchal stíhaný úmyselne alebo neúmyselne a z akých pohnútok.

3.     Ak treba vykonať dôkaz mimo obvodu pôsobnosti miestne príslušnej disciplinárnej komisie, môže táto požiadať o vykonanie tohto dôkazu inú disciplinárnu komisiu OPK. Dožiadaná disciplinárna komisia je povinná tento úkon vykonať bez zbytočných odkladov a výsledok oznámiť disciplinárnej komisii, ktorá ju o to požiadala.

4.     Každý člen SPK je povinný dostaviť sa na predvolanie disciplinárnej komisie a vypovedať ako svedok o tom, čo vie o disciplinárnom previnení.

§ 13

Právo obhajoby

1.     Stíhaného musí disciplinárna komisia pozvať na konanie aspoň 5 dní vopred doporučeným listom. V pozvánke treba uviesť v akej veci disciplinárna komisia koná a stíhaného upozorniť na následky bezdôvodnej neúčasti na konaní. Stíhaný sa na konanie nepredvoláva len v prípade, kde je to v DP SPK výslovne uvedené.

2.     V disciplinárnom konaní treba stíhanému umožniť, aby sa k obvineniu osobne vyjadril, uviedol okolnosti na svoju obranu a navrhol na ich potvrdenie dôkazy.

3.     Disciplinárne stíhaný môže v disciplinárnom konaní vystupovať len osobne a nemôže sa dať zastupovať. V disciplinárnom konaní môžu aktívne vystupovať len členovia disciplinárnej komisie, stíhaní a pozvaní svedkovia. Aktívna účasť iných osôb je možná len v prípade, ak to predsedajúci povolí. Predseda disciplinárnej komisie môže z miestnosti vykázať osoby, ktoré rušia pojednávanie a v záujme ochrany svedka môže rozhodnúť i na neverejnom disciplinárnom konaní.

4.     Stíhaný nie je povinný sa na konanie dostaviť. Ak sa však na konanie nedostaví bez dostatočného ospravedlnenia a nepožiada o odročenie konania alebo ak hrozí premlčanie previnenia, môže disciplinárna komisia rozhodnúť i bez jeho vypočutia. Neúčasť na konaní nie je možné považovať za priťažujúcu okolnosť, ale len za absenciu poľahčujúcej okolnosti.

§ 14

Zápisnica z disciplinárneho konania

1.     Výpovede účastníkov konania sa musia zaznamenať do zápisnice, ktorú podpíše vypočúvaný a predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverený člen disciplinárnej komisie. Aj o iných vykonaných úkonoch sa musí spísať zápisnica, ktorú zúčastnené osoby podpíšu.

2.     V zápisnici o priebehu disciplinárneho konania treba uviesť miesto a deň konania, presné osobné údaje vypočúvaného, u stíhaného i dĺžku členstva v poľovníckych organizáciách, funkcie v v týchto organizáciách, a ostatné údaje potrebné pre posúdenie osobných pomerov. Presne špecifikovať druh previnenia, kedy k jeho spáchaniu došlo, akým spôsobom, vykonané dôkazy a výrok rozhodnutia.

3.     Ak bol niektorý člen disciplinárnej komisie z konania vylúčený, treba to v zápisnici výslovne uviesť.

4.     Ak sa disciplinárne stíhaný po vynesení rozhodnutia výslovne vzdal odvolania, treba to v zápisnici uviesť a toto prehlásenie musí stíhaný podpísať.

5.     Ak stíhaný alebo svedok odmietne podpísať zápisnicu, musí to byť v zápisnici výslovne uvedené a tento záznam osobitne podpíše predseda.

§ 15

Rozhodnutie v disciplinárnom konaní

1.     Pri ukladaní disciplinárnych opatrení je potrebné prihliadnuť na:

-        to, či bol skutok spáchaný úmyselne alebo z nedbanlivosti,

-        okolnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie stupňa nebezpečnosti spáchaného disciplinárneho previnenia, najmä vo vzťahu k druhu a výške spôsobenej škody a jej prípadnej náhrady,

-        okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu disciplinárneho previnenia alebo ho umožnili,

-        okolnosti závažné pre posúdenie osobných pomerov stíhaného a jeho vzťah k poľovníctvu,

2.     Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje najmä spontánne priznanie, napomáhanie pri objasňovaní činu, nahradenie spôsobenej škody a doterajšie zásluhy o rozvoj poľovníctva.

3.     Za priťažujúcu okolnosť sa pokladá najmä to, ak stíhaný porušil povinnosť, ktorá mu bola výslovne uložená všeobecne záväzným alebo interným právnym predpisom, alebo ak na spáchanie priestupku zneužil zverenú funkciu, ak spáchal skutok zo zištných dôvodov, spôsobil vyššiu škodu, spáchal ho ako organizátor skupiny, na jeho spáchanie zviedol inú osobu, alebo bol už v minulosti disciplinárne, či kárne potrestaný.

4.     Disciplinárna komisia objektívne zváži výsledky vykonaného šetrenia na neverejnej porade. Hlasovaním rozhodne najskôr o vine a potom o druhu a výške uloženého disciplinárneho opatrenia.

5.     Rozhodnutie disciplinárnej komisie treba stíhanému zaslať vždy písomne doporučeným listom do 30 dní od jeho vynesenia, a to i vtedy, ak nebolo uložené disciplinárne opatrenie alebo disciplinárne konanie bolo zastavené.

6.     Rozhodnutie disciplinárnej komisie musí obsahovať označenie orgánu, ktorý ho vyniesol, deň a miesto vynesenia rozhodnutia, osobné údaje stíhaného, výrok o vine a uloženom disciplinárnom opatrení, odôvodnenie so stručným, ale presným a výstižným opisom skutkového stavu i s označením predpisov, ktoré boli porušené, prípadne výrok o náhrade trov konania. Rozhodnutie musí obsahovať i poučenie o opravnom prostriedku.

7.     Chyby v písaní, počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení disciplinárneho rozhodnutia môže disciplinárna komisia kedykoľvek opraviť, pokiaľ nemajú vplyv na zmenu výroku rozhodnutia aj bez návrhu na opravu; oznámenie o oprave týchto chýb musia zaslať všetkým účastníkom konania.

§ 16

Odvolanie

1.     Proti prvostupňovému rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže disciplinárne stíhaný podať odvolanie. Podáva sa písomne na disciplinárnu komisiu, ktorá rozhodnutie vyniesla, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo ústne do zápisnice pri vynesení rozhodnutia. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok.

2.     Odvolanie prerokuje prvostupňová disciplinárna komisia na svojom najbližšom zasadnutí, najneskôr do 60 dní od jeho doručenia. Ak na základe odvolania a dôvodov v ňom uvedených dospeje k názoru, že sú dané predpoklady, aby sa odvolaniu v celom rozsahu vyhovelo, môže v autoremedúre o odvolaní rozhodnúť sama. Ak odvolaniu nevyhovie, musí odvolanie do 15 dní od svojho zasadnutia spolu so svojím stanoviskom k jednotlivým bodom odvolania a kompletným spisovým materiálom predložiť disciplinárnej komisii SPK. V odôvodnených prípadoch môže o predĺženie tejto lehoty požiadať disciplinárnu komisiu SPK.

3.     Disciplinárna komisia SPK môže zrušiť nesprávne rozhodnutie a sama vo veci rozhodnúť alebo vec vrátiť na nové prvostupňové konanie so svojím právnym názorom.

4.     Disciplinárna komisia odvolanie zamietne, ak:

a)     bolo podané oneskorene,

b)     podala ho neoprávnená osoba,

c)     zistí, že odvolanie je neopodstatnené.

5.     Ak svedčí dôvod, na základe ktorého rozhodla disciplinárna komisia v prospech stíhaného i v prospech ďalších spolustíhaných, môže disciplinárna komisia SPK v preskúmavacom konaní rozhodnúť i v prospech stíhaného, ktorý v predmetnej veci odvolanie nepodal.

6.     Rozhodnutie disciplinárnej komisie SPK nadobúda platnosť a vykonateľnosť dňom vyhlásenia. Proti takémuto rozhodnutiu sa ďalšie odvolanie nepripúšťa.

 

§ 17

Preskúmanie právoplatného rozhodnutia

Disciplinárna komisia SPK môže preskúmať právoplatné rozhodnutia disciplinárnych komisií OPK. Takéto rozhodnutia môže zmeniť alebo zrušiť, ak pri vynesení právoplatných rozhodnutí došlo k zásadnému porušeniu DP SPK, alebo skutkový stav nebol dostatočne preukázaný. Disciplinárna komisia SPK môže rozhodnutie disciplinárnej komisie OPK zrušiť v celom rozsahu a konanie zastaviť alebo vec vrátiť na nové prvostupňové konanie. Proti rozhodnutiu DK SPK vynesenému v preskúmavacom konaní sa žiadny opravný prostriedok nepripúšťa. Preskúmavacie konanie je neverejné.

§ 18

Odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia

1.     Po uplynutí polovice disciplinárneho opatrenia, ktoré je limitované časovou lehotou, je možné na základe žiadosti potrestaného odpustiť jeho zvyšok. Pri uložení opatrenia -  trvalého vylúčenia z SPK možno jeho zvyšok odpustiť po uplynutí 10 rokov. Odpustenie zvyšku opatrenia neznamená automatické obnovenie členstva v SPK, ale len právo uchádzať sa o členstvo v SPK.

2.     O žiadosti rozhoduje disciplinárna komisia, ktorá vo veci vyniesla právoplatné rozhodnutie. Potrestaný podáva žiadosť disciplinárnej komisii, ktorá vo veci rozhodla v prvom stupni. Táto komisia preverí, či žiadateľ prácou pre poľovníctvo dokázal, že si svoju chybu uvedomil a snažil sa ju napraviť. Zadováži si preto stanovisko užívateľa revíru, kde potrestaný vykonával právo poľovníctva, resp. vyjadrenie iných organizačných zložiek SPK o jeho činnosti počas vylúčenia z SPK. Ak vo veci vyniesol právoplatné rozhodnutie, môže rozhodnúť aj o žiadosti. Ak právoplatne rozhodol odvolací orgán, odstúpi žiadosť so spisovým materiálom a svojím návrhom tomuto orgánu.

3.     Konanie o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia je neverejné a žiadateľ sa naň nepredvoláva.

4.     Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu o žiadosti o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia sa odvolanie nepripúšťa. Novú žiadosť si môže potrestaný podať až po uplynutí 3/4 disciplinárneho opatrenia, pri trvalom vylúčení po troch rokoch od zamietnutia žiadosti.

§ 19

Právoplatnosť a účinnosť rozhodnutí disciplinárnych komisií

Disciplinárne rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť, ak:

a)     stíhaný nepodal proti nemu v stanovenej lehote odvolanie,

b)     odvolanie síce podal, ale do rozhodnutia odvolacieho orgánu ho vzal späť,

c)     pri vynesení rozhodnutia sa odvolania výslovne vzdal,

d)     rozhodnutie bolo vynesené v odvolacom konaní,

e)     rozhodnutie bolo vynesené v preskúmavacom konaní.

 

§ 20

Výkon disciplinárnych opatrení

1.     Disciplinárne opatrenie možno vykonať až vtedy, keď rozhodnutie o jeho uložení nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

2.     Výkon disciplinárneho opatrenia zabezpečí disciplinárny orgán, ktorý vo veci vyniesol právoplatné rozhodnutie prostredníctvom príslušnej kancelárie SPK. Za týmto účelom príslušná kancelária SPK zašle právoplatné rozhodnutia:

a)     OPK, kde má potrestaný trvalé bydlisko za účelom odňatia poľovného lístka, ak bol vylúčený z SPK

b)     Okresnému riaditeľstvu policajného zboru, kde má potrestaný trvalé bydlisko, za účelom odňatia alebo zrušenia skupiny D zbrojného preukazu, ak bol vylúčený z SPK

c)     miestne príslušnej OPK alebo SPK, ak bol potrestaný odvolaný z niektorej alebo viacerých funkcií v SPK

d)     organizačnej jednotke SPK, ktorej bol alebo je stíhaný členom

e)     zamestnávateľovi, ak výkon práva poľovníctva vykonáva v rámci pracovného pomeru

f)      obvodnému lesnému úradu, ak je potrestaný poľovným hospodárom alebo členom poľovnej stráže

3.     U disciplinárnych opatrení časovo vymedzených začína disciplinárne opatrenie plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

4.     Disciplinárne opatrenie – peňažitú pokutu uloženú rozhodnutím disciplinárnej komisie je potrestaný povinný uhradiť na účet miestne príslušnej OPK do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V rovnakej lehote je povinný uhradiť i náklady trov konania podľa rozhodnutia disciplinárneho orgánu. Nesplnenie tejto povinnosti je posudzované ako hrubé porušenie organizačnej disciplíny SPK.

§ 21

Register disciplinárnych opatrení

O právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach vedie register OPK v karte člena, v obvode ktorej je člen evidovaný.

§ 22

Prechodné ustanovenia

1.     Kárne tresty uložené kárnymi orgánmi SPZ pred účinnosťou zákona č. 274/2009 Z. z. zostávajú v platnosti.

2.     Disciplinárne orgány SPK môžu odpustiť zvyšok kárnych trestov s vymedzenou dobou trvania uložených kárnymi orgánmi SPZ len v prípade, že sú ako nástupnícke organizácie SPZ na toto konanie vecne a miestne príslušné. Rozhodnutie o odpustení zvyšku vylúčenia z SPZ neznamená automaticky vznik členstva v SPK.

3.     Kárne konanie začaté kárnymi orgánmi SPZ podľa Kárneho poriadku SPZ, ktoré nebude právoplatne ukončené ku dňu platnosti a účinnosti Disciplinárneho poriadku SPK, ukončia kárne orgány SPZ.4)

§ 23

Záverečné ustanovenia

Disciplinárny poriadok SPK nadobúda platnosť dňom jeho schválenia na ustanovujúcom sneme SPK. Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. nadobudne účinnosť dňom schválenia na Ministerstve pôdohospodárstva, ak toto konanie napĺňa skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia.