Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu k 7.11.2009

18. 3. 2010

Obrázok

Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu

(úplné znenie)

 

Prvá časť

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Názov a poslanie

1.        Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len „SPZ“) je podľa § 80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.

SPZ sa ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK) podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

2.     SPZ chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

3.     SPZ, jeho organizačné jednotky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky.

4.     SPZ činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.

5.     SPZ a jeho organizačné jednotky majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú vo svojom mene.

§ 2

Pôsobnosť a sídlo

SPZ vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Sídlo SPZ je na Štefánikovej 10, 811 05 Bratislava.

§ 3

Úlohy SPZ

1.     SPZ na základe poverenia SPK plní na úseku poľovníctva úlohy, ktoré pre SPK vyplývajú z § 42 ods. 1 písm. a) až l) zákona.

2.     Zostavuje návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia a lovu v poľovných revíroch, ktoré obhospodarujú organizačné jednotky SPZ, spolupôsobí pri schvaľovaní týchto plánov orgánmi štátnej správy, dozerá na ich plnenie a spracúva poľovnícku štatistiku.

3.     V spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami ochrany prírody a krajiny vyvíja činnosť pri ochrane zveri, chránených živočíchov a ich životného prostredia.

4.     Spolupracuje s Českomoravskou mysliveckou jednotou a inými medzinárodnými a zahraničnými organizáciami sledujúcimi obdobné ciele ako SPZ.

5.     Prostredníctvom kynologickej rady SPZ a kynologických klubov organizuje a riadi kynológiu, zabezpečuje chov a výcvik čistokrvných psov, organizuje skúšky psov a skúšky poľovne upotrebiteľných psov, vytvára podmienky pre zabezpečenie dostatočného počtu poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch, vedie plemennú knihu pre plemená združené v kynologických kluboch pri SPZ, organizuje výstavy psov, zabezpečuje výchovu, preskúšanie, menovanie a delegovanie kynologických rozhodcov, vypracováva a predkladá orgánom štátnej správy na schválenie skúšobné poriadky pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a chovnej spôsobilosti, spolupracuje doma i v zahraničí s ďalšími organizáciami, ktoré sa zaoberajú kynológiou.

6.     Organizuje a usmerňuje poľovnícke strelectvo, zabezpečuje strelecký výcvik vrátane praktickej i teoretickej prípravy, dôsledne vedie členov SPZ k dodržiavaniu bezpečnostných predpisov pri používaní a úschove zbraní, organizuje kontrolné streľby a ďalšie strelecké podujatia. Spolupracuje s organizáciami, ktoré sa zaoberajú poľovníckym a športovým strelectvom a výrobou či distribúciou streleckých potrieb.

7.     Organizuje a usmerňuje činnosť klubov zriadených pri SPZ.

8.     Získava a organizuje mládež pre činnosť v SPZ.

9.     Vydáva Vestník SPZ, odborný časopis, odborné publikácie a ďalšie pomôcky či propagačný materiál z oblasti poľovníckej činnosti.

10. Bezplatne poskytuje svojim členom odborné a právne rady týkajúce sa poľovníctva.

11. Dohoduje a zabezpečuje pre svojich členov hromadné poistenie v súvislosti s rizikami, ku ktorým môže prísť pri výkone práva poľovníctva a činnosťou s tým súvisiacou.

12. Za záslužnú činnosť v poľovníctve udeľuje podľa kritérií stanovených v smerniciach poľovnícke vyznamenania.

13. Vykonáva kontrolu činnosti svojich orgánov a poskytuje im  poradenskú činnosť.

14. Vydáva kárny poriadok, ktorý upravuje postup kárnych orgánov SPZ pri stíhaní kárnych priestupkov členov SPZ, práva a povinnosti kárnych orgánov, stíhaných členov a ostatných zainteresovaných orgánov a osôb.“

§ 4

Hospodárenie

1.     Majetok organizačných jednotiek SPZ je v ich vlastníctve. S týmto majetkom hospodária podľa Stanov SPZ, vlastných stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Organizačná jednotka SPZ nenesie zodpovednosť za hospodárenie iných organizačných jednotiek SPZ. Organizačné jednotky SPZ pri svojom zániku nemajú nárok na podiel majetku z vyššej organizačnej jednotky SPZ.

2.     Majetok SPZ a jeho organizačných jednotiek tvoria:

a)     hnuteľný i nehnuteľný majetok a jeho výnosy,

b)     zápisné, členské a účelové príspevky,

c)     dotácie, subvencie a dary,

d)     príjmy z hospodárskej a inej činnosti,

e)     majetkové účasti v obchodných spoločnostiach a iné.

3.     Organizačné jednotky SPZ hospodária samostatne podľa rozpočtov, ktoré schvaľujú ich orgány.

4.     Na realizáciu svojich úloh môžu organizačné jednotky SPZ zriaďovať účelové fondy. Podrobnosti o tvorbe a použití prostriedkov z týchto fondov stanoví zriaďovateľ fondu.

Druhá časť

Členovia, ich práva a povinnosti

§ 5

Členstvo

1.     Členom SPZ môžu byť:

a)     občania Slovenskej republiky a fyzické osoby s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky,

b)     právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky,

c)     osoby, ktorým bolo udelené čestné členstvo v SPZ.

2.     Členov podľa § 5, ods. 1, písm. a) prijíma na základe písomnej žiadosti predstavenstvo okresnej alebo regionálnej organizácie SPZ (ďalej len OkO alebo RgO SPZ), v obvode ktorého má žiadateľ bydlisko. Členov eviduje kancelária OkO alebo RgO SPZ v mieste bydliska.

3.     Poľovnícke združenia prijíma a začleňuje do organizačnej štruktúry SPZ predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ. Záujmové kluby a iné právnické osoby so sídlom na území SR prijíma a začleňuje do organizačnej štruktúry SPZ prezídium SPZ.

4.     Čestné členstvo podľa § 5,ods.1, písm. c) udeľuje občanom Slovenskej republiky, osobám s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ, v obvode ktorého má uchádzač bydlisko. Čestné členstvo cudzím štátnym príslušníkom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR udeľuje prezídium SPZ.

5.     Člen SPZ môže byť evidovaný len v jednej OkO alebo RgO SPZ.

6.     Členstvo nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť po zaplatení zápisného, členského, prípadne účelového príspevku. Zápisné, členský, prípadne účelový príspevok treba zaplatiť vopred. V prípade zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie členského ani účelového príspevku zaplateného za bežný rok. Ak však orgán štátnej správy právoplatne odmietne prijatému členovi vydať poľovný lístok, vráti sa mu na jeho žiadosť celý členský i účelový príspevok.

7.     Členstvo v kluboch SPZ je podmienené riadnym alebo kolektívnym členstvom v SPZ. Za členstvo v kluboch sa vyberá členský poplatok, ktorého výšku určujú orgány klubu v súlade s ich stanovami. Výšku členského príspevku za právnické osoby určí prezídium SPZ.

8.     Odmietnutie prijatia za člena podľa § 5, ods. 1, písm. a) musí predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ žiadateľovi zdôvodniť a oznámiť doporučeným listom do 30 dní od vynesenia rozhodnutia. Odmietnutí žiadatelia podľa § 5, ods. 1, písm. a) a b) majú právo požiadať o preskúmanie príslušnú okresnú radu SPZ, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou na najbližšom zasadnutí.

9.     Členstvo v SPZ sa preukazuje členským preukazom, ktorý je vlastníctvom SPZ, resp. potvrdením o prijatí do SPZ.

10.  Členský preukaz vydáva a odníma členom kancelária OkO alebo RgO SPZ, príslušná podľa trvalého bydliska člena. Preukaz o členstve v kluboch vydáva a odníma príslušný orgán klubu. Potvrdenie o prijatí právnických osôb do SPZ vydáva a odníma predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ alebo prezídium SPZ.

§ 6

Práva členov

1.     Členovia SPZ majú právo zúčastňovať sa na schôdzach a zasadnutiach organizačných jednotiek SPZ, ktorých sú členmi, prerokúvania všetkých otázok s hlasovacím právom, voliť a byť volení do orgánov SPZ okrem prípadov, keď je v Stanovách SPZ výslovne uvedené inak, podávať návrhy, dopyty a sťažnosti, zúčastňovať sa podujatí SPZ a využívať ostatné výhody vyplývajúce z členstva v SPZ. Člen SPZ má právo nahliadnuť do spisového materiálu, ktorý sa týka jeho práv a povinností, robiť si z neho výpisky a za úhradu požiadať o vyhotovenie kópie príslušného materiálu.

2.     Právnické osoby - členovia SPZ - majú primerané práva ako fyzické osoby – členovia SPZ, pričom aktívne a pasívne volebné právo má len ich zástupca, pokiaľ mu to Stanovy SPZ umožňujú.

3.     Čestní členovia SPZ nemajú hlasovacie právo ani aktívne a pasívne volebné právo.

§ 7

Povinnosti členov

1.     Členovia SPZ sú povinní:

a)     dodržiavať právne predpisy o poľovníctve, zbraniach a strelive, ochrane prírody, veterinárne predpisy, Stanovy SPZ a ostatné interné predpisy SPZ, Stanovy SPK a ostatné interné predpisy SPK, plniť úlohy vyplývajúce z týchto predpisov a uznesení orgánov SPZ a SPK,

b)     prehlbovať svoje odborné vedomosti,

c)     angažovať a zúčastňovať sa aktívne na práci v SPZ, zachovávať disciplínu, plniť všetky úlohy vyplývajúce z členstva alebo zverenej funkcie a dôsledne rešpektovať pravidlá občianskej a poľovníckej morálky,

d)     platiť včas členské a účelové príspevky OkO alebo RgO SPZ, v ktorej sú evidovaní,

e)     do 30 dní od každej zmeny trvalého pobytu a sídla hlásiť kancelárii OkO alebo RgO SPZ, v ktorej sú evidovaní zmenu svojej adresy a členstvo v iných poľovníckych organizáciách a združeniach ako aj zmenu v nadobudnutí a držbe poľovných zbraní,

f)      nahradiť SPZ škodu, za vznik ktorej zodpovedajú.

2.     Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na čestných členov SPZ.

3.     Člen SPZ môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov SPZ a ďalších interných predpisov SPZ v konaní pred orgánmi SPZ len osobne, pričom sa nemôže dať zastupovať.

§ 8

Zánik členstva

Členstvo v SPZ zaniká:

a)     vystúpením, oznámeným doporučeným listom predstavenstvu OkO alebo RgO SPZ, v ktorej sú evidovaní,

b)     rozhodnutím o vylúčení zo SPZ,

c)     nezaplatením členského a účelového príspevku v stanovenej lehote,

d)     smrťou člena,

e)     zánikom právnickej osoby, v ktorej je kolektívnym členom,

f)      rozhodnutím o odňatí čestného členstva v SPZ,

g)     zrušením rozhodnutia o prijatí právnickej osoby za člena SPZ.

§ 9

Zásady organizácie

1.     SPZ je budovaný na humanitných a demokratických zásadách. Všetky orgány SPZ od najnižších po najvyššie sú volené členmi SPZ demokratickým spôsobom a sú im za svoju činnosť zodpovedné. Sú povinné prerokovávať a včas riešiť iniciatívne návrhy, pripomienky a sťažnosti členov, dôsledne dodržiavať právne predpisy. Uznesenia vyšších orgánov SPZ sú záväzné pre nižšie orgány SPZ, organizačné jednotky SPZ a pre všetkých členov SPZ. Členovia vyšších orgánov SPZ sa môžu zúčastňovať na rokovaniach nižších orgánov SPZ, ak boli na rokovanie prizvaní alebo boli na rokovanie vyšším orgánom SPZ delegovaní. Vyšší orgán SPZ je oprávnený v záujme dodržiavania právneho poriadku preskúmať z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti právoplatné rozhodnutia a uznesenia nižších orgánov SPZ, ak je podozrenie, že pri ich vynesení došlo k závažnému porušeniu právnych predpisov. Takéto rozhodnutie môže zrušiť alebo zmeniť, okrem druhostupňových rozhodnutí rady SPZ a DR SPZ. V neprospech člena môže tak urobiť iba do uplynutia premlčacej lehoty.

2.     Štatutárnymi zástupcami ústredia SPZ sú prezident alebo viceprezidenti alebo výkonný riaditeľ kancelárie SPZ, v OkO alebo RgO SPZ, kluboch a poľovníckych združeniach predseda alebo tajomník. Orgány SPZ môžu na základe plnej moci poveriť svojím zastupovaním i iného člena SPZ.

3.     Funkcie volených členov orgánov SPZ sú bezplatné a čestné, okrem funkcií tajomníkov, ak túto funkciu vykonávajú v pracovnom pomere. Funkcionárom však patrí náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie v SPZ podľa platných predpisov.

4.     Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny.

5.     Orgány a komisie SPZ sa môžu uznášať, ak je prítomná viac ako polovica ich členov alebo delegátov. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné podľa rozhodnutia viac ako polovice prítomných členov alebo delegátov. Pre platnosť uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov alebo delegátov, pokiaľ nie je v týchto stanovách výslovne uvedené inak. Orgány a komisie SPZ môžu rozhodovať i per rollam, pokiaľ je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska. Hlasovanie per rollam je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia orgánu alebo komisie a ak na základe zaslaných podkladových materiálov nadpolovičná väčšina členov komisií alebo orgánov SPZ písomne vysloví rovnaké stanovisko. Hlasovať per rollam nie je možné v prípadoch, kde Stanovy SPZ vyžadujú kvalifikovanú väčšinu.

6.     Rada SPZ dozerá, aby Stanovy SPZ boli v súlade s platnými právnymi predpismi, úlohami a záujmami SPZ. Ak sa v dôsledku zmeny právnych predpisov dostanú Stanovy SPZ do rozporu s týmito predpismi alebo sa dostanú do rozporu so záujmami a úlohami SPZ, rada SPZ 3/5 väčšinou všetkých svojich členov rozhodne o ich zmene, ktorá tento rozpor odstráni.

7.     O svojich rokovaniach a uzneseniach musia orgány SPZ do 15 dní od rokovania spísať zápisnicu, ktorú podpisuje štatutárny zástupca príslušného orgánu.

8.     Členov orgánov volených snemami SPZ môže z funkcie uvoľniť príslušná rada SPZ, ak o to požiadajú. Členov týchto orgánov, ktorý si opätovne neplnia povinnosti vyplývajúce z funkcie, môže príslušná rada odvolať. Členov ostatných orgánov a komisií SPZ môžu z funkcie odvolať alebo uvoľniť orgány, ktoré ich do funkcie zvolili. Členovia všetkých orgánov a komisií SPZ môžu byť z funkcie odvolaní v kárnom konaní. Na uvoľnenú funkciu zvolí nového člena príslušná rada SPZ.

9.     Na zabezpečenie plnenia úloh môže rada SPZ a rady OkO alebo RgO SPZ zriaďovať odborné komisie.

10.  Kumulácia funkcií je nezlúčiteľná, ak sú tieto vo vzájomnom kontrolnom vzťahu.

11.  Proti prvostupňovým rozhodnutiam orgánov SPZ môžu členovia SPZ alebo organizačné jednotky SPZ, ktorých sa rozhodnutie týka, podať odvolanie, pokiaľ v týchto stanovách výslovne nie je uvedené inak. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok, pokiaľ v týchto stanovách výslovne nie je uvedené inak.

12.  Orgány SPZ môžu v odôvodnených prípadoch zmeniť svoje rozhodnutie v autoremedúre, ak sú dôvody, aby odvolaniu alebo sťažnosti proti svojmu rozhodnutiu v plnom rozsahu vyhoveli. Ak podaniu vyhovejú v plnom rozsahu, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť dňom vynesenia; ak podaniu nevyhovejú v plnom rozsahu, spisový materiál postúpia so svojim stanoviskom vyššiemu orgánu SPZ, ak v Stanovách SPZ výslovne nie je uvedené inak. V autoremedúre nemožno meniť rozhodnutia kárneho orgánu, ktoré nadobudli právoplatnosť.

13.  Rozhodnutia orgánov SPZ, ktoré sa týkajú členských práv alebo práv a povinností organizačných jednotiek, proti ktorým je možné podať opravný prostriedok, sa zasielajú doporučeným listom alebo sa doručujú zástupcovi právnickej osoby alebo fyzickej osobe, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje. Za doručené sa považujú aj písomnosti vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zastihnúť, ak adresát zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil príslušným orgánom SPZ a doposlanie nie je možné alebo poštovnými podmienkami dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote, alebo adresát odmietol zásielku prevziať.

14. Funkčné obdobie orgánov SPZ je päťročné. Končí sa dňom konania snemu SPZ, snemu OkO – RgO SPZ alebo dňom konania výročnej členskej schôdze PZ v roku konania snemu OkO – RgO SPZ. V prípade mimoriadneho snemu SPZ alebo OkO – RgO SPZ sa funkčné obdobie ich orgánov a orgánov nižších organizačných jednotiek končí dňom konania mimoriadneho snemu. Ak sa doplňovacie voľby orgánov SPZ uskutočnia v priebehu funkčného obdobia medzi snemami, funkčné obdobie končí dňom konania snemu SPZ, snemu OkO – RgO SPZ alebo výročnej členskej schôdzi PZ SPZ konanej v roku, kedy sa uskutočnil snem OkO – RgO SPZ.

15.  Stanovy SPZ a interné predpisy SPZ vydané na ich základe sú záväzné pre všetkých členov SPZ, orgány a organizačné jednotky SPZ. Čo nie je v Stanovách SPZ alebo iných predpisoch SPZ výslovne upravené, môže byť predmetom individuálnej úpravy s podmienkou, že táto úprava nie je v rozpore s inými predpismi SPZ alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Záväzný výklad Stanov SPZ môže podávať len rada SPZ, výklad iných interných predpisov len orgán SPZ, ktorý tieto predpisy schválil. Výklad nemôže ísť nad rámec práv a povinností uložených predpisom. Výnimku z interných predpisov SPZ je možné udeliť len v prípade, že to predpis v konkrétnom ustanovení umožňuje a udeliť ju môže len orgán SPZ v predpise na to splnomocnený.

§ 10

Organizačná štruktúra SPZ

Organizačnými jednotkami SPZ sú:

a)     poľovnícke združenia (ďalej PZ1)),

b)     okresné alebo regionálne organizácie SPZ,

c)     záujmové kluby SPZ,

d)     ústredie SPZ.

§ 11

Poľovnícke združenia

1.     Základnou organizačnou jednotkou SPZ s právnou subjektivitou je PZ SPZ.

2.     PZ sa zakladá na ustanovujúcej členskej schôdzi, ktorú zvolá predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ na základe žiadosti minimálne 3 členov SPZ, ktorí sú držiteľmi platných poľovných lístkov, do 30 dní od dňa doručenia žiadosti.

3.     Na ustanovujúcej členskej schôdzi za účasti zástupcu predstavenstva OkO alebo RgO SPZ:

a)     schvaľuje prijatie členov,

b)     schvaľuje prijatie vlastných stanov,

c)     volí orgány, resp. štatutárneho zástupcu,

d)     schvaľuje výšku členského podielu.

4.     Podmienkou vzniku PZ a jeho začlenenia do organizačnej štruktúry SPZ je:

a)     prijatie stanov PZ a uznanie záväznosti Stanov SPZ,

b)     rozhodnutie predstavenstva OkO alebo RgO SPZ o začlenení do organizačnej štruktúry SPZ.

5.     Centrálny register základných organizačných jednotiek vedie kancelária SPZ na základe oznámenia OkO – RgO SPZ.

§ 12

Členstvo v PZ

1.     Členom PZ SPZ môže byť len člen SPZ s platným poľovným lístkom.

2.     Členov do PZ prijíma členská schôdza PZ na základe písomnej žiadosti z radov čakateľov na členstvo v PZ. Prijímanie a postavenie čakateľov na členstvo v PZ upravuje Organizačný a rokovací poriadok SPZ.

3.     Členstvo v PZ nadobúda platnosť prijatím, účinnosť podpísaním stanov PZ po predchádzajúcom zaplatení členského podielu PZ; PZ nemôže prijatému členovi odoprieť podpísanie stanov a uhradenie členského podielu.

4.     Členstvo v PZ zaniká:

a)     smrťou člena,

b)     vystúpením člena. Vystúpenie treba oznámiť písomne výboru PZ,

c)     zánikom členstva v SPZ,

d)     vylúčením z PZ,

e)     zánikom PZ,

f)      nezaplatením riadnych alebo účelových členských príspevkov v stanovenej lehote,

g)     právoplatným rozhodnutím o odňatí poľovného lístku.

5.     Členovi, ktorému členstvo v PZ zaniklo, sa vráti členský podiel alebo jeho zostatková hodnota. Vlastné stanovy PZ určia prípadnú výšku majetkového podielu členovi, ktorému členstvo v PZ zaniklo. Obidva podiely sú splatné až po schválení ročných hospodárskych výsledkov a odrátaní pohľadávok, ktoré PZ voči členovi má.

§ 13

Práva a povinnosti členov PZ

1.     Člen PZ má právo:

a)     zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach PZ,

b)     voliť a byť volený do orgánov PZ, resp. vyšších orgánov SPZ,

c)     zúčastňovať sa na výkone práva poľovníctva a ostatnej činnosti PZ,

d)     podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom PZ, resp. vyšším orgánom SPZ.

2.     Člen PZ je povinný:

a)     zaplatiť členský podiel a členské príspevky v čiastke a termíne stanovenom orgánmi PZ,

b)     podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom PZ,

c)     dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy PZ,

d)     plniť rozhodnutia orgánov PZ,

e)     nahradiť PZ škodu, za vznik ktorej zodpovedá.

§ 14

Orgány PZ

Orgánmi PZ sú:

a)     členská schôdza PZ,

b)     výbor PZ,

c)     dozorná rada (kontrolór) PZ.

§ 15

Členská schôdza PZ

1.     Členská schôdza PZ je najvyšším orgánom PZ. Schádza sa podľa potreby, najmenej 2 razy do roka, z toho raz za rok, spravidla do konca februára ako výročná.

2.     Členskú schôdzu PZ zvoláva výbor PZ podľa plánu schváleného členskou schôdzou alebo podľa aktuálnej potreby, a to písomne s uvedením navrhovaného programu aspoň 8 dní vopred. Výbor PZ musí do 30 dní zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada aspoň 1/3 členov PZ, dozorná rada, vyššie orgány SPZ alebo orgán štátnej správy. V prípade, že do tejto lehoty schôdzu nezvolá, na základe oznámenia navrhovateľa schôdzu zvolá na náklady PZ vyšší orgán SPZ.

3.     Členská schôdza PZ rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach PZ, najmä

a)     zmene stanov PZ,

b)     volí na päťročné funkčné obdobie predsedu PZ, poľovníckeho hospodára, ďalších členov výboru PZ do konkrétnych funkcií vo výbore PZ a dozornú radu alebo kontrolóra PZ,

c)     volí delegátov a náhradníkov na snem OkO alebo RgO SPZ podľa kľúča určeného radou OkO alebo RgO SPZ,

d)     volí a odvoláva zástupcov PZ do rady OkO – RgO SPZ a ich náhradníkov, ak sa rada OkO – RgO SPZ nevolí priamo na sneme OkO – RgO SPZ,

e)     na základe návrhu výboru PZ rozhoduje o zaradení čakateľov na členstvo v PZ, o prijatí člena PZ alebo jeho vylúčení v odvolacom konaní,

f)      o stanovení výšky členských podielov, riadnych alebo účelových členských príspevkov,

g)     o návrhu na ustanovenie poľovníckej stráže, resp. o návrhu na jeho odvolanie,

h)     o sťažnostiach alebo odvolaniach členov proti rozhodnutiam výboru PZ alebo dozornej rady PZ,

i)       o zrušení PZ; toto uznesenie musí bezodkladne oznámiť predstavenstvu OkO alebo RgO SPZ, orgánom štátnej správy, vlastníkovi (užívateľovi poľovných pozemkov), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva,

j)       o schválení správy výboru PZ, o jeho činnosti a vykonaných opatreniach medzi členskými schôdzami PZ,

k)     o výpovedi alebo dohode o zrušení zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva,

l)       o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru PZ o uložení kárneho opatrenia,

m)    o schválení správy výboru PZ, o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za uplynulý rok a správy dozornej rady PZ o kontrole činnosti a hospodárenia PZ,

n)     o použití výnosu hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,

o)     o schválení plánu činnosti PZ na kalendárny rok, prípadne dlhšie obdobie.

4.     Prvá členská schôdza v kalendárnom roku sa spravidla označuje ako výročná členská schôdza a do programu tejto schôdze musia byť zahrnuté tieto body:

a)     schválenie správy výboru PZ o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za uplynulý rok, ako i správa dozornej rady PZ o kontrole činnosti a hospodárenia PZ,

b)     rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok

c)     schválenie plánu činnosti PZ na kalendárny rok, prípadne dlhšie časové obdobie,

d)     schválenie výšky členských podielov,

e)     schválenie uznesení výročnej členskej schôdze.

5.     Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov PZ je potrebný na platnosť rozhodnutia o:

a)     zmene stanov PZ,

b)     voľbe a odvolaní členov orgánov PZ,

c)     prijímaní členov PZ a v odvolacom konaní o vylučovaní členov PZ,

d)     zamietnutí odvolania proti kárnemu rozhodnutiu vynesenému výborom PZ,

e)     určení členského podielu a členských príspevkov v PZ,

f)      úhrade straty a použití výsledkov hospodárenia PZ,

g)     o zániku PZ, výpovedi alebo dohode o zániku zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva,

h)     zlúčení s iným PZ.

§ 16

Výbor PZ

1.     Výkonným orgánom PZ je výbor PZ, ktorý:

a)     spravuje záležitosti PZ v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí PZ a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom PZ,

b)     zodpovedá za dodržiavanie poľovníckej, hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny PZ,

c)     v kárnom konaní ukladá členom PZ kárne opatrenia,

d)     predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi PZ,

e)     rozhoduje o odňatí povolenky vydanej užívateľom revíru; odvolanie alebo sťažnosť proti takémuto rozhodnutiu výboru nemá odkladný účinok.

f)      vyhodnocuje splnenie podmienok čakateľskej praxe a odporúča členskej schôdzi PZ prijať čakateľov na členstvo v PZ,

2.     Výbor PZ sa skladá z predsedu, poľovníckeho hospodára a ďalších členov. Počet členov výboru PZ určuje členská schôdza PZ. Vo výbore s menším počtom členov možno jednotlivé funkcie spojiť. Navzájom však nemožno spájať funkcie predsedu, tajomníka, poľovníckeho hospodára a finančného hospodára. Poľovnícky hospodár môže funkciu vykonávať až po schválení orgánom štátnej správy. PZ, ktoré nemajú uzavretú zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva volia len štatutárneho zástupcu (predsedu PZ), ďalšie funkcie len v prípade potreby.

3.     Schôdze výboru zvoláva písomne predseda PZ alebo iný poverený člen výboru aspoň 5 dní vopred, pričom pozýva i predsedu dozornej rady PZ, ktorý má pri rozhodovaní len poradný hlas. V neodkladných prípadoch je možné schôdzu výboru zvolať i pred stanovenou lehotou.

4.     Predseda PZ musí najneskôr do 5 dní zvolať schôdzu výboru PZ, ak o to požiada aspoň 1/3 členov PZ, dozorná rada (kontrolór), vyššie orgány SPZ alebo orgán štátnej správy. Ak do tejto lehoty schôdzu nezvolá, zvolá ju na základe podnetu navrhovateľa predseda s tajomníkom OkO – RgO SPZ v zmysle § 28 ods. 4 Stanov SPZ.

§ 17

Dozorná rada (kontrolór) PZ

1.     Dozorná rada (kontrolór) PZ je kontrolný orgán PZ nezávislý na výbore. Zodpovedá členskej schôdzi PZ, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a chýb.

2.     Dozornú radu PZ volí a počet jej členov určuje členská schôdza PZ. V PZ s malým počtom členov sa nevolí dozorná rada, ale len kontrolór. Členstvo v dozornej rade PZ je nezlúčiteľné s členstvom vo výbore PZ.

3.     Dozorná rada (kontrolór) PZ kontroluje činnosť a hospodárenie PZ a jeho orgánov, najmä plnenie plánu poľovníckeho a finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov, dodržiavanie zákonnosti a uznesení členských schôdzí PZ a vyšších orgánov SPZ.

4.     Vo svojej činnosti sa riadi smernicami pre činnosť dozorných rád SPZ, metodickými pokynmi rady SPZ a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Schádza sa podľa potreby, najmenej dva razy do roka, zvoláva ju predseda dozornej rady.

§ 18

Zastupovanie PZ

PZ zastupuje predseda alebo tajomník alebo iný člen PZ poverený výborom alebo členskou schôdzou PZ.

§ 19

Zápisnice o rokovaní orgánov

O rokovaní orgánov PZ a jeho výsledkoch sa robia stručné a výstižné zápisnice, ktoré sa archivujú. Zápisnice z rokovania členskej schôdze podpisuje predseda PZ alebo iný poverený člen výboru PZ a dvaja overovatelia a zápisnice z výboru PZ podpisuje predseda PZ alebo iný poverený člen výboru PZ. Zápisnice z dozornej rady PZ podpisuje jej predseda. Zápisnice z rokovania členských schôdzí PZ a rovnopisy správ dozorných rád PZ sa zasielajú do 30 dní odo dňa rokovania i OkO alebo RgO SPZ.

§ 20

Členská disciplína

1.     Členovi PZ, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v PZ a na nápravu vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže výbor PZ podľa miery zavinenia a ostatných okolnosti uložiť tieto druhy kárnych opatrení:

a)     pokarhanie pred výborom PZ,

b)     dočasné obmedzenie lovu zveri v revíri (druhu, pohlavia zveri alebo spôsobu lovu) na dobu 1 až 5 rokov,

c)     zníženie podielu na výsledku hospodárenia PZ za bežný rok na dobu 1 až 5 rokov,

d)     vylúčenie z PZ.

2.     Vylúčiť z PZ možno len člena, ktorý hrubo, alebo opätovne do piatich rokov od predchádzajúceho právoplatného kárneho opatrenia uloženého PZ porušil Stanovy SPZ, interné predpisy PZ, alebo predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva a predpisy súvisiace s výkonom práva poľovníctva, alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči PZ, alebo konal v rozpore so záujmami PZ.

3.     Rozhodnutie výboru PZ o uložení kárneho opatrenia a rozhodnutie členskej schôdze o odvolaní sa musí vypracovať písomne a musí obsahovať číslo rozhodnutia, označenie orgánu, ktorý ho vyniesol, deň a miesto vynesenia rozhodnutia, osobné údaje stíhaného, výrok o vine s popisom skutku, a označením predpisu k porušeniu ktorého došlo, presné uvedenie kárneho opatrenia, odôvodnenie so stručným, presným a výstižným popisom skutkového stavu a poučenie o opravnom prostriedku.

4.     Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení kárneho opatrenia sa zasiela doporučeným listom alebo sa odovzdá osobne proti podpisu stíhanému.Za doručené sa považuje aj rozhodnutie vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné stíhaného na uvedenej adrese zistiť, ak stíhaný zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil príslušnej OkO alebo RgO SPZ a doposlanie nie je možné alebo poštovými podmienkami nie je dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo stíhaný odmietol zásielku prevziať. Za deň doručenia sa považuje deň vrátenia písomnosti výboru PZ.

5.     Proti kárnemu opatreniu výboru PZ sa môže stíhaný písomne odvolať do 15 dní od jeho doručenia na členskú schôdzu PZ, alebo ústne do zápisnice po vynesení rozhodnutia. Ak sa stíhaný pri vynesení rozhodnutia odvolania výslovne vzdá, nepodá odvolanie v stanovenej lehote, podané odvolanie vezme späť do zasadnutia členskej schôdze PZ alebo členská schôdza odvolanie zamietne v celom rozsahu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov PZ, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. Proti rozhodnutiu členskej schôdze PZ vynesenému v odvolacom konaní sa ďalšie odvolanie nepripúšťa. Odvolanie podané kárne stíhaným členom v stanovenej lehote má odkladný účinok.

6.     Odvolanie prerokuje výbor PZ na svojom najbližšom zasadnutí. Ak na základe odvolania a dôvodov v ňom uvedených dospeje k názoru, že sú dané predpoklady, aby sa odvolaniu v celom rozsahu vyhovelo, môže v autoremedúre o odvolaní rozhodnúť sám. Ak odvolaniu nevyhovie, musí odvolanie do 15 dní od svojho zasadnutia spolu so svojim stanoviskom k jednotlivým bodom odvolania a kompletným spisovým materiálom odstúpiť členskej schôdzi PZ.

7.     Ak členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov PZ odvolaniu vyhovie z dôvodov, že skutok sa nestal, uvedeným skutkom neboli porušené príslušné predpisy, alebo nie je možné preukázať, že uvedený skutok spáchal obvinený člen PZ, v uznesení členskej schôdze sa uvedie, že konanie proti členovi sa zastavuje. Ak odvolaniu vyhovie len z dôvodu odvolania voči výške uloženého kárneho opatrenia, rozhodnutie zruší a vráti výboru PZ na nové prvostupňové konanie s tým, aby výbor uložil iný druh kárneho opatrenia. Doručenie rozhodnutia druhostupňového orgánu sa vykoná podľa odseku 4.

8.     Po uplynutí polovice kárnych opatrení uložených podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c), môže kárny orgán, ktorý vyniesol právoplatné rozhodnutie rozhodnúť na základe žiadosti o odpustení ich zvyšku.

9.     Člena nemožno stíhať, ak od spáchania skutku uplynula trojročná premlčacia lehota. Začatím konania a podaním odvolania sa premlčacia lehota prerušuje a začína plynúť nová premlčacia lehota. Konanie sa považuje za začaté dňom, kedy výbor PZ obdržal oznámenie o spáchaní skutku. Ak je skutok predmetom trestného alebo priestupkového konania a bez rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota spočíva až do dňa ich právoplatného rozhodnutia a týmto dňom začína plynúť nová premlčacia lehota.

10. Rozhodnutie súdov alebo orgánov štátnej správy o potrestaní páchateľa trestného činu alebo priestupku nevylučuje kárne stíhanie člena kárnymi orgánmi PZ. Kárne orgány PZ rozhodujú nezávisle od rozhodnutí štátnych orgánov a môžu uložiť kárne opatrenie aj v prípadoch, keď štátne orgány zastavili stíhanie v dôsledku vyhlásenia amnestie alebo nezistili v konaní stíhaného trestný čin alebo priestupok.

11.  Kárne opatrenie je možné vykonať len vtedy, ak rozhodnutie o jeho uložení nadobudlo právoplatnosť. U kárnych opatrení časovo vymedzených začína kárne opatrenie plynúť prvým dňom, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

§ 21

Úlohy PZ

1.     Základnou úlohou PZ je plánovitý chov, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri v poľovnom revíri, jej hospodárske využitie a ochrana životného prostredia zveri. Pri plnení tejto úlohy PZ:

a)     vypracováva plán poľovníckeho hospodárenia na dobu zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva a ročné plány chovu, lovu a starostlivosti o zver a zabezpečuje dôsledné plnenie schválených plánov,

b)     stará sa o udržiavanie normovaných kmeňových stavov zveri, o zlepšovanie starostlivosti o zdravotný stav a ochranu genofondu jednotlivých druhov zveri a jej životného prostredia,

c)     robí opatrenia na zlepšenie úživnosti poľovného revíru, najmä získavanie krmív na prikrmovanie zveri a na obmedzovanie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach a škôd spôsobovaných na zveri,

d)     zabezpečuje potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov,

e)     buduje poľovnícke zariadenia (kŕmidlá, posedy, soľníky, sklady krmív, chodníky, poľovnícke chaty a pod.),

f)      spolupôsobí s ostatnými orgánmi a organizáciami na aktívnej ochrane prírody a životného prostredia.

2.     Zabezpečuje hospodárne využitie a fyzickú a právnu ochranu svojho i zvereného majetku, s ktorým hospodári.

3.     Výchovne pôsobí na svojich členov a stará sa o ich odborný rast.

4.     Pri plnení svojich úloh spolupracuje s vlastníkmi a užívateľmi poľovných pozemkov.

5.     Propaguje poľovníctvo a ochranu prírody medzi verejnosťou, najmä mládežou, prípadne vykonáva iné činnosti, ktoré prispievajú k zveľadeniu poľovníctva.

§ 22

Hospodárenie PZ

1.     PZ ako základná organizačná jednotka SPZ s právnou subjektivitou hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou schôdzou. Rozpočet PZ nie je súčasťou rozpočtu SPZ ani príslušných OkO alebo RgO SPZ.

2.     Majetok PZ tvoria:

a)     členské podiely,

b)     členské a účelové príspevky,

c)     výnosy z poľovníckeho hospodárenia,

d)     príjmy z inej činnosti,

e)     iné majetkové príjmy a hodnoty,

f)      ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok.

3.     Členské podiely nie sú vo vlastníctve PZ, sú len zverenými prostriedkami členov, ktorými PZ môže disponovať len v prípade, že nemá k dispozícii iné finančné prostriedky a k ich použitiu dá súhlas členská schôdza PZ. Pri zániku členstva v PZ sa členské podiely alebo ich zostatková hodnota vracajú členom alebo dedičom.

4.     PZ vytvára podmienky pre samofinancovanie. Pre hmotnú zainteresovanosť členov schvaľuje vlastné pravidlá v nadväznosti na všeobecne záväzné právne normy.

5.     PZ musí zo svojich zdrojov zabezpečiť:

a)      prostriedky na vyrovnanie nákladov spojených s platením nájomného, chovom poľovne upotrebiteľných psov, starostlivosťou o zver a poľovnícke zariadenia, úhradou daní a poplatkov,

b)      prostriedky na tvorbu centrálne zriadených fondov za účelom zveľadenia poľovníctva a zabezpečenia činnosti SPZ. Výšku odvodov do týchto fondov určí rada SPZ alebo príslušná rada OkO alebo RgO SPZ.

§ 23

Zánik PZ

1.     PZ zaniká

a)      uznesením členskej schôdze schváleným viac ako polovicou hlasov všetkých členov PZ, v ktorom je vykonaním likvidácie majetku PZ poverený likvidátor alebo likvidačná komisia. Uznesenie o zániku PZ nadobudne platnosť a účinnosť dňom, kedy správu likvidátora (likvidačnej komisie) schváli členská schôdza PZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov PZ,

b)      rozhodnutím predstavenstva OkO alebo RgO SPZ, ak PZ neplní povinnosti vyplývajúce zo Stanov SPZ alebo stanov PZ, alebo vyvíja činnosť v rozpore s týmito stanovami. Proti rozhodnutiu predstavenstva OkO alebo RgO SPZ, ktoré vo veci vynesie prvostupňové rozhodnutie, môže PZ podať odvolanie na prezídium SPZ do 30 dní od jeho doručenia. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie vynesené v odvolacom konaní je konečné a ďalší opravný prostriedok sa proti nemu nepripúšťa. Likvidáciu majetku vykoná určený likvidátor (likvidačná komisia), správu o likvidácii majetku schvaľuje orgán, ktorý likvidáciu nariadil.

2.     Likvidátor (likvidačná komisia):

a)    sústredí peňažné prostriedky PZ na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom odpredá alebo inak zabezpečí ostatný nehnuteľný a hnuteľný majetok,

b)    z prípadného výťažku uhradí záväzky PZ, vráti členom PZ celé alebo zostatkové časti členských podielov,

c)    pri zániku PZ sa prípadný likvidačný prebytok rozdelí medzi členov podľa koeficientu získaného počtom členov a násobkom ročnej dĺžky ich členstva v PZ,

d)    úradným spôsobom znehodnotí pečiatky PZ a zabezpečí uloženie spisového materiálu a písomností účtovnej povahy na OkO alebo RgO SPZ v súlade so skartačným poriadkom SPZ,

e)    správu o vykonaní likvidácie predloží orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril a OkO alebo RgO SPZ, prípadne ďalším zainteresovaným orgánom.

3.     Pri vystúpení alebo vylúčení z organizačnej štruktúry SPZ nemajú PZ nárok na podiel z majetku OkO alebo RgO SPZ.

§ 24

Okresné a regionálne organizácie SPZ

1.     OkO alebo RgO SPZ tvoria všetky PZ SPZ, ktorých revír sa nachádza v územnej pôsobnosti administratívnych hraníc príslušného okresu, PZ bez revíru zriadené OkO alebo RgO SPZ a členovia SPZ, ktorí sú v OkO alebo RgO SPZ evidovaní. Ak revír PZ leží v územnej pôsobnosti viacerých OkO alebo RgO SPZ, PZ patrí do miestnej pôsobnosti OkO alebo RgO SPZ, v ktorej sa nachádza najväčšia časť revíru.

2.     Regionálnu organizáciu (ďalej len RgO SPZ) tvoria všetky PZ SPZ nachádzajúce sa v územných obvodoch minimálne dvoch okresov a všetci členovia SPZ, ktorí sú v RgO SPZ evidovaní.

3.     Orgány OkO alebo RgO SPZ sú:

a)     snem OkO alebo RgO SPZ,

b)     rada OkO alebo RgO SPZ,

c)     predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ,

d)     dozorná rada OkO alebo RgO SPZ.

4.     OkO alebo RgO SPZ môžu prijímať vlastné stanovy, ktoré zohľadňujú miestne podmienky, avšak nesmú byť v rozpore so Stanovami SPZ.

5.     Práva a povinnosti regionálnych organizácií SPZ zodpovedajú právam a povinnostiam okresných organizácií SPZ.

 

§ 25

Vznik a zánik OkO alebo RgO SPZ

1.     OkO alebo RgO SPZ sa zakladá na jej ustanovujúcom sneme prijatím uznesenia o jej založení delegátmi ustanovujúceho snemu. Ustanovujúci snem zvoláva okresná rada SPZ alebo prípravný výbor tak, ako snem OkO alebo RgO SPZ. Prípravný výbor musí byť zvolený väčšinou štatutárnych zástupcov alebo delegátov PZ a zástupcov členov neumiestnených v PZ z príslušného územného obvodu.

2.     Podmienkou vzniku OkO alebo RgO SPZ je uznanie záväznosti Stanov SPZ, zvolenie orgánov uvedených v § 24, ods. 3 Stanov SPZ a jej začlenenie do organizačnej štruktúry SPZ na základe rozhodnutia rady SPZ.

3.     V prípade vzniku nových OkO alebo RgO SPZ prechádza časť majetku z vlastníctva pôvodných OkO alebo RgO SPZ do vlastníctva novovzniknutých OkO alebo RgO SPZ spravidla podľa podielu počtu členskej základne tvoriacej novovzniknuté subjekty.

O prechode majetku spíše pôvodná OkO alebo RgO SPZ s novozniknutou OkO alebo RgO SPZ dohodu, ktorej obsahom bude najmä popis odovzdaného majetku, spôsob jeho odovzdania a prevzatia, príp. popis majetku a spôsob jeho užívania, pokiaľ s ním budú nakladať obidve zmluvné strany spoločne.

4.     OkO alebo RgO SPZ zaniká:

a)     uznesením snemu OkO alebo RgO SPZ 3/5 väčšinou hlasov všetkých delegátov,

b)     rozhodnutím prezídia SPZ, ak neplní povinnosti vyplývajúce zo Stanov SPZ alebo vyvíja činnosť v rozpore so Stanovami SPZ alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Proti rozhodnutiu o zrušení OkO alebo RgO SPZ možno podať odvolanie na radu SPZ do 30 dní od doručenia uznesenia. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok.

5.     Pri zániku OkO alebo RgO SPZ uznesením ich orgánov tieto súčasne určia orgán, ktorý likvidáciu vykoná.

6.     Pri zániku OkO alebo RgO SPZ rozhodnutím prezídia SPZ vykoná likvidáciu orgán určený prezídiom SPZ podľa jeho pokynov.

7.     OkO alebo RgO SPZ pri svojom zániku nemajú nárok na podiel z majetku ústredia SPZ a z majetku obchodných organizácii, ktoré boli ústredím zriadené.

8.     V prípade zániku OkO alebo RgO SPZ prechádza majetok zaniknutého subjektu do vlastníctva tej OkO alebo RgO SPZ, ktorá bude na danom územní vykonávať činnosť v zmysle týchto stanov.

9.     Pri transformácii OkO alebo RgO SPZ na novú OkO alebo RgO SPZ nemajú PZ nárok na podiel z jej majetku, alikvotná časť majetku podľa počtu členov sa presúva priamo na novovzniknutú OkO alebo RgO SPZ.

§ 26

Snem OkO alebo RgO SPZ

1.     Snem OkO alebo RgO SPZ je zhromaždenie delegátov zvolených PZ na základe kľúča určeného okresnou alebo regionálnou radou SPZ, ako aj delegátov za členov neumiestnených v PZ. PZ, ktoré nemá uzavretú zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva, má právo delegovať svojho zástupcu na snem OkO – RgO SPZ ako delegáta s hlasom rozhodujúcim len v prípade, ak má viac ako 10 členov, ktorí nie sú členmi iného PZ. Výnimku z tohto pravidla môže povoliť príslušná rada OkO – RgO SPZ. Títo delegáti majú na sneme OkO alebo RgO SPZ hlas rozhodujúci. Snemu OkO alebo RgO SPZ sa zúčastňujú s hlasom poradným i členovia rady OkO alebo RgO SPZ a dozornej rady OkO alebo RgO SPZ, pokiaľ neboli zvolení za delegátov s hlasom rozhodujúcim. Hostí na snem OkO alebo RgO SPZ môže pozvať rada OkO alebo RgO SPZ, hostia majú len hlas poradný.

2.     Snem OkO alebo RgO SPZ zvoláva rada OkO alebo RgO SPZ raz za 5 rokov písomnými pozvánkami najmenej 14 dní vopred s uvedením programu rokovania. Mimoriadny snem OkO alebo RgO SPZ zvoláva rada OkO alebo RgO SPZ z vlastnej iniciatívy alebo ak o to požiada viac ako polovica PZ, alebo ak o to požiada vyšší orgán SPZ.

3.     Snem OkO alebo RgO SPZ:

a)     berie na vedomie nomináciu zástupcov PZ do zboru zástupcov rady OkO – RgO SPZ a ich náhradníkov, ktorí v prípade neúčasti zástupcov PZ na rade OkO – RgO SPZ vystupujú ako zástupcovia PZ alebo volí radu OkO – RgO SPZ,

b)     podľa stanoviska dozornej rady schvaľuje výsledky hospodárenia za uplynulé volebné obdobie,

c)     volí na päťročné funkčné obdobie predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ a dozornú radu OkO alebo RgO SPZ v počte a spôsobom, na ktorom sa uznesie. Menovite volí do funkcie predsedu a tajomníka OkO alebo RgO SPZ a predsedu DR OkO alebo RgO SPZ, prípadne i ostatných členov týchto orgánov,

d)     volí delegátov na snem SPZ a ich náhradníkov podľa kľúča stanoveného radou SPZ a svojho zástupcu a jeho náhradníka do zboru zástupcov rady SPZ,

e)     schvaľuje plán hlavných úloh OkO alebo RgO SPZ na budúce obdobie,

f)      rozhoduje o výške zápisného, výške členského príspevku, prípadne o výške a použití účelových príspevkov. Výška týchto poplatkov musí byť pre všetkých členov OkO – RgO SPZ rovnaká,

g)     rozhoduje o ďalších závažných záležitostiach OkO alebo RgO SPZ,

h)     rozhoduje o zániku OkO alebo RgO SPZ.

4.     Rokovanie snemu OkO alebo RgO SPZ a voľby do orgánov, resp. voľby delegátov na snem SPZ sa riadia volebným a rokovacím poriadkom schválených snemom OkO alebo RgO SPZ.

§ 27

Rada OkO alebo RgO SPZ

1.     Radu OkO alebo RgO SPZ tvorí zbor zástupcov priamo zvolených PZ, za každé PZ minimálne 1 člen a členovia predstavenstva OkO alebo RgO SPZ zvolení snemom OkO alebo RgO SPZ, pokiaľ nie sú členmi zboru zástupcov. PZ, ktoré nemá uzavretú zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva má právo delegovať svojho zástupcu do zboru zástupcov rady OkO alebo RgO SPZ len v prípade, ak má viac ako 10 členov, ktorí nie sú členmi iného PZ. Rada OkO alebo RgO SPZ môže byť zvolená aj snemom OkO alebo RgO SPZ. Náhradník zástupcu PZ sa zasadnutia rady OkO – RgO SPZ zúčastňuje so všetkými právami a povinnosťami zástupcu PZ len v prípade, že sa zástupca PZ nemôže zasadnutia rady zúčastniť.

2.     Najvyšším orgánom OkO alebo RgO SPZ medzi zasadnutiami snemov OkO alebo RgO SPZ je rada OkO alebo RgO SPZ, ktorá zabezpečuje plnenie uznesení snemu OkO alebo RgO SPZ v období medzi jeho zasadnutiami. V tomto období môže rozhodovať v neodkladných prípadoch vo veciach, ktoré sú inak v právomoci snemu OkO alebo RgO SPZ a sú uvedené v § 26, ods.3 v tomto rozsahu:

a)     potvrdzovať nomináciu PZ do zboru zástupcov rady OkO alebo RgO SPZ,

b)     rozhodovať o odvolaní alebo uvoľnení členov rady OkO alebo RgO SPZ, ktorí sa stali jej členmi zvolením do funkcie člena predstavenstva OkO alebo RgO SPZ, odvolaní alebo uvoľnení členov rady OkO alebo RgO SPZ volenej snemom OkO alebo RgO SPZ a odvolaní alebo uvoľnení členov z funkcie člena predstavenstva OkO alebo RgO SPZ,

c)     rozhodovať o výške zápisného, členského príspevku, prípadne o výške a použití účelových príspevkov; výška týchto poplatkov musí byť pre všetkých členov OkO – RgO SPZ rovnaká,

d)     v prípade, že sa snem OkO alebo RgO nezíde, trojpätinovou väčšinou všetkých členov rozhodnúť o zániku OkO alebo RgO SPZ,

e)     volí alebo odvoláva zástupcov OkO alebo RgO SPZ do rady SPZ.

3.     Rada OkO alebo RgO SPZ:

a)     zriaďuje pre svoju činnosť stále alebo dočasné komisie (určuje ich obsahovú náplň a menuje ich člen