Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy SPK

18. 3. 2010

Obrázok

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. bol vypracovaný návrh Stanov SPK, ktoré budú schválené na ustanovujúcom sneme SPK. Tento návrh Stanov SPK bol predložený rade SPZ  dňa 7.11.2009 s tým, že do 30.11.2009 je potrebné predložiť kancelárii SPZ všetky pripomienky na dopracovanie Stanov SPK. Pripomienky Vás prosíme zasielať mailom na legislativa@polovnictvo.sk alebo sekretariat@polovnictvo.sk,
poštou na adresu Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, prípadne faxom na č. 02/57203315.

 

 

Stanovy

Slovenskej poľovníckej komory

Slovenská poľovnícka komora sa na svojom ustanovujúcom sneme dňa 23. januára 2010 v Nitre sa uzniesla na týchto stanovách:

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Názov a poslanie

1.     Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je jednotná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

2.     SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

3.     SPK činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.

4.     SPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu, ktorý je v prílohe č. 1

§ 2

Pôsobnosť, sídlo a identifikačné znaky

1.     SPK vykonáva svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky a podľa zákona zastupuje záujmy svojich členov v zahraničí.

2.     Sídlom SPK je ………………..

3.     IČO SPK ……………………

4.     Symboly SPK sú znak, zástava, pečiatka; symboly sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

Úlohy SPK

1.    Úlohy SPK:

a)     vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok [§ 50 ods. 1 písm. a)],

b)     menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva (§ 50 ods. 1),

c)     organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky (§ 50 ods. 1),

d)     vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,

e)     organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné streľby členov SPK,

f)      organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,

g)     organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií,

h)     spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,

i)      spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva,

j)      napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,

k)     v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom,

l)      zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,

m)   rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.

2.    SPK ďalej plní tieto úlohy:

a)     bezplatne poskytuje svojim členom odborné a právne rady týkajúce sa poľovníctva,

b)     udeľuje poľovnícke vyznamenania a ocenenia,

c)     získava a organizuje mládež pre činnosť v SPK a vytvára im preto organizačné a materiálne podmienky,

d)     vydáva Spravodaj SPK, odborné publikácie a ďalšie pomôcky, vzdelávacie a propagačné materiály súvisiace s poľovníctvom,

e)     podporuje výskum v poľovníctve a zavádzanie jeho výsledkov do poľovníckej praxe,

f)      spolupracuje s orgánmi a organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny,

g)     podporuje a metodicky riadi chov zveri,

h)     v súčinnosti s ministerstvom a štátnou veterinárnou správou pomáha pri zabezpečení zverozdravotných opatrení,

i)      organizuje poľovnícke a iné kultúrno-spoločenské, osvetové a odborné podujatia a akcie,

j)      zabezpečuje mediálnu propagáciu poľovníctva.

§ 4

Hospodárenie

SPK má vlastnú právnu subjektivitu, koná vo svojom mene a môže nadobúdať majetok. Svoju činnosť zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov; na plnenie svojich úloh môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu, ak zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona.

 

§ 5

Vznik členstva

1.    Členom SPK je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

2.    Podmienky členstva fyzickej osoby v SPK:

a)     záujem podieľať sa na chove zveri a na starostlivosti o zver, vrátane jej lovu,

b)     záujem starať sa o životné prostredie zveri,

c)     záujem podieľať sa na činnosti SPK,

d)     absencia konania proti SPK a záujmom, ktoré chráni a presadzuje SPK.

3.     Fyzickou osobou podľa odseku 1 sa rozumie

a)     občan Slovenskej republiky,

b)     cudzinec s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky,

c)     cudzinec,

d)     osoba, ktorej bolo udelené čestné členstvo v SPK.

4.     Právnickou osobou sa rozumie najmä:

a)     poľovnícka organizácia registrovaná podľa § 34 zákona,

b)     právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chovu zveri, starostlivosti o zver a životné prostredie podľa § 41 ods. 4 zákona.

5.     Fyzickú osobu podľa odseku 3 písm. a) a b) prijíma na základe písomnej žiadosti predseda obvodnej poľovníckej komory, v obvode ktorej má žiadateľ bydlisko. Fyzickú osobu podľa odseku 3 písm. c) a d) prijíma na základe písomnej žiadosti prezident SPK.

6.     Predseda prijíma a začleňuje do organizačnej štruktúry obvodnej poľovníckej komory (ďalej len „OPK“), poľovnícku organizáciu alebo právnickú osobu podľa odseku 4 písm. a) a b), v územnej pôsobnosti ktorej užívajú poľovný revír; ak poľovnícka organizácia alebo právnická osoba poľovnícky revír neužíva, do štruktúry ju prijíma predseda OPK príslušnej podľa sídla organizácie. Právnické osoby s revírom sa evidujú v OPK podľa miesta revíru a právnické osoby bez revíru sa evidujú podľa miesta sídla.

7.     Člen SPK môže byť evidovaný len v jednej OPK.

8.     Členstvo vzniká dňom prijatia a zaplatením zápisného, členského alebo účelového príspevku. V prípade zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie príspevkov zaplatených na bežný rok.

9.     Odmietnutie prijatia za člena, musí predseda OPK žiadateľovi zdôvodniť a oznámiť doporučeným listom do 30 dní od rozhodnutia. Odmietnutí žiadatelia majú právo podať odvolanie na predstavenstvo, ktoré rozhodnú s konečnou platnosťou.

10. Členstvo v SPK sa preukazuje u fyzických osôb členským preukazom, právnické osoby rozhodnutím o prijatí a začlenením do OPK.

11. Členský preukaz vydáva a odníma členom OPK príslušná podľa trvalého bydliska člena. Potvrdenie o začlenení poľovníckej organizácie vydáva príslušná kancelária OPK.

12. Členstvo v SPK vzniká fyzickej osobe aj vznikom členstva v právnickej osobe, ktorá je členom SPK.

§ 6

Čestné členstvo

1.    Čestné členstvo môže byť udelené fyzickej osobe alebo právnickej osobe za mimoriadny prínos pre SPK.

2.    Čestný člen nemusí spĺňať podmienky členstva v SPK.

3.    Čestné členstvo udeľuje prezídium na návrh člena prezídia alebo OPK.

4.    Čestní členovia SPK členské, zápisné a účelové príspevky neplatia.

§ 7

Zánik členstva v SPK

1.    Členstvo v SPK fyzickej osobe zaniká:

a)     vystúpením na základe písomného oznámenia zaslaného OPK, v ktorej je evidovaný; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia,

b)     rozhodnutím disciplinárnych orgánov SPK o vylúčení z SPK; členstvo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia,

c)     nezaplatením členského alebo účelového príspevku v určenej lehote,

d)     smrťou člena.

2.    Členstvo v SPK právnickej osobe zaniká:

a)     vystúpením na základe písomného oznámenia zaslaného OPK, v ktorej je evidovaná; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia,

b)     zánikom právnickej osoby; to neplatí, ak právny nástupca do 30 dní od prevzatia práv a povinností oznámi, že trvá na pokračovaní členstva,

c)     nezaplatením členských odvodov v určenej lehote,

d)     vylúčením na základe rozhodnutia; členstvo zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

3.     Členstvo v SPK zaniká fyzickej osobe aj zánikom členstva v právnickej osobe, ktorá je členom SPK; to neplatí, ak takáto fyzická osoba do 30 dní požiada o individuálne členstvo v SPK alebo sa stane členom inej právnickej osoby, ktorá je členom SPK.

§ 8

Práva a povinnosti členov SPK

1.    Člen SPK má právo:

a)     podieľať sa na všetkých formách činnosti SPK a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre jej členov,

b)     podávať návrhy a pripomienky k činnosti SPK prezídiu,

c)     voliť a byť volený do orgánov SPK na všetkých úrovniach,

d)     byť primeranou formou informovaný o činnosti SPK,

e)     využívať ostatné výhody vyplývajúce z členstva v SPK.

2.    Člen SPK je povinný:

a)    dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné predpisy SPK a plniť úlohy z nich vyplývajúce,

b)   prehlbovať si svoje odborné vedomosti potrebné pre činnosť SPK,

c)    oznamovať SPK všetky zmeny svojich údajov podstatné pre evidenciu členstva a platenie členských príspevkov,

d)   nahradiť SPK škodu, za vznik ktorej zodpovedá,

e)    zaplatiť zápisné pri podaní prihlášky; zápisné sa nevracia žiadateľovi ani v prípade neprijatia za člena do SPK,

f)     platiť členské príspevky každoročne do 31. decembra na nasledujúci kalendárny rok a účelové príspevky v určenej lehote.

3.    Ak je členom právnická osoba uplatňuje si svoje práva a povinnosti prostredníctvom svojich členov a naopak.

§ 9

Členenie SPK

SPK sa člení na:

a)    OPK,

b)   právnické osoby,

c)    fyzické osoby.

Orgány SPK

§ 10

Členenie orgánov SPK

Orgánmi SPK sú:

a)    snem,

b)   prezídium,

c)    prezident,

d)   dozorná rada,

e)    disciplinárna komisia.

§ 11

Snem

1.    Snem je najvyšším orgánom SPK.

2.    Snem zvoláva prezídium najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako tretina členov SPK. Jednou tretinou členov SPK sa rozumie jedna tretina držiteľov poľovných lístkov. Prezídium zvolá mimoriadny snem do 60 dní od doručenia žiadosti.

3.    Zvolanie snemu prezídium oznámi všetkým OPK najmenej 60 dní pred jeho konaním s dátumom a programom rokovania.

4.    Hlavné úlohy snemu:

a)     určuje predmet činnosti SPK, schvaľuje stanovy, volebný poriadok SPK, rokovací poriadok SPK a disciplinárny poriadok SPK, ich zmeny a doplnky,

b)     volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a ďalších členov prezídia,

c)     volí a odvoláva predsedu dozornej rady a ďalších štyroch jej členov,

d)     volí a odvoláva predsedu disciplinárnej komisie a šiestich jej členov,

e)     volí a odvoláva predsedu kynologickej rady a ďalších jej členov,

f)      určuje organizáciu kancelárie SPK,

g)     schvaľuje výšku zápisného a členského príspevku,

h)     určuje výšku poplatkov za vydanie poľovného lístka,

i)      schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom SPK,

j)      schvaľuje rozpočet SPK, ročnú účtovnú závierku a správy prezídia a dozornej rady o činnosti a hospodárení SPK,

k)     rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí.

5.    Ďalšie úlohy snemu:

a)     schvaľuje hlavné smery činnosti SPK na nasledujúce obdobie,

b)     schvaľuje vznik, zlúčenie a zánik OPK,

c)     volí zástupcov SPK do medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a streleckých organizácií, rozhoduje o zásadných otázkach spolupráce s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele ako SPK,

d)     schvaľuje vnútorné predpisy SPK,

e)     schvaľuje správu o činnosti disciplinárnej komisie,

f)      schvaľuje symboly SPK a ich zmeny.

§ 12

Prezídium

1.    Prezídium je najvyšším výkonným orgánom SPK; rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, stanovami, iným vnútorným predpisom alebo uznesením snemu zverené inému orgánu SPK. Prezídium vymenúva a odvoláva riaditeľa kancelárie SPK.

2.    Členmi prezídia sú prezident, dvaja viceprezidenti, predseda kynologickej rady a ďalší piati členovia. Funkčné obdobie členov prezídia je päť rokov.

3.    Prezídium zvoláva prezident spravidla raz za mesiac najmenej 5 dní vopred s určeným programom. Zasadnutia prezídia sa môžu zúčastniť predseda dozornej rady SPK a predseda disciplinárnej komisie SPK.

4.    Úlohy prezídia:

a)     medzi zasadnutiami snemov sa stará o všetky záležitosti SPK, spravuje majetok SPK, rozpracúva a zabezpečuje plnenie uznesení snemu. O svojej činnosti podáva správu snemu.

b)     zvoláva a organizačne zabezpečuje snem, navrhuje volebný a rokovací poriadok snemu, pripravuje ostatné materiály na zasadnutie snemu.

c)     dozerá, aby stanovy a ostatné vnútorné predpisy SPK boli v súlade s platnými právnymi predpismi a záujmami SPK, ak sa dostanú do rozporu s právnymi predpismi a záujmami SPK, podáva snemu návrh na ich zmenu.

d)     riadi činnosť odborných komisií a metodicky usmerňuje činnosť organizačných zložiek SPK.

e)     v súlade s rozpočtom rozhoduje o použití rozpočtových prostriedkov a prostriedkov z fondov, ktoré spravuje.

f)      udeľuje čestné členstvo,

g)     menuje členov odborných komisií, riadi ich činnosť a metodicky usmerňuje činnosť organizačných zložiek SPK,

h)     schvaľuje odborné kritériá zamestnancov OPK a SPK.

5.    V naliehavých prípadoch môže prezídium rozhodnúť o veciach patriacich do právomocí snemu. Takéto rozhodnutie stráca platnosť a účinnosť, ak nebolo schválené na najbližšom zasadnutí snemu.

6.    Kancelária SPK sa skladá z riaditeľa kancelárie SPK a z nevyhnutného počtu pracovníkov, ktorý určí prezídium.

7.    Kancelária SPK plní najmä tieto úlohy:

a)     zabezpečuje činnosť prezidenta a prezídia,

b)     pripravuje podklady na rokovania prezídia,

c)     organizačne zabezpečuje plnenie úloh z prezídia,

d)     spravuje pridelený majetok SPK,

e)     vedie evidenciu členov SPK,

f)      deleguje skúšobné komisie na skúšky z poľovníctva,

g)     plní ostatné úlohy určené prezídiom.

8.    Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie SPK sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy[1]).

§ 13

Prezident

1.    Prezident je štatutárny orgán SPK. Podpisuje v mene SPK písomnosti, ktorých podpísanie si vyhradil, ostatné písomnosti podpisujú funkcionári určení podľa vnútorného predpisu.

2.    Prezident zodpovedá za svoju činnosť prezídiu a snemu.

3.    Prezidenta zastupuje počas jeho neprítomnosti viceprezident v rozsahu poverenia prezidentom alebo poverenia prezídiom.

4.    Neodkladné záležitosti môže za prezídium vybaviť prezident a jeden z viceprezidentov. Ich rozhodnutie musí byť dodatočne schválené prezídiom, inak stráca platnosť a účinnosť.

§ 14

Dozorná rada

1.    Dozorná rada je kontrolný orgán SPK. Dozorná rada kontroluje činnosť SPK tomto v rozsahu:

a)    dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov SPK,

b)   poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom SPK a kontroluje plnenie uložených úloh týmito orgánmi,

c)    kontroluje finančné hospodárenie SPK a nakladanie s finančnými prostriedkami a iným majetkom v súlade so schváleným rozpočtom a za týmto účelom vykonáva revíziu hospodárenia,

d)   vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi SPK, pri výkone svojej funkcie je nezávislá od prezídia. Za svoju činnosť zodpovedá snemu, ktorému predkladá správu o výsledkoch kontrolnej činnosti spolu s návrhom opatrení.

2.    Dozorná rada je 5-členný kontrolný orgán SPK.

3.    Členom dozornej rady nesmie byť člen prezídia, člen disciplinárnej komisie ani zamestnanec SPK.

§ 15

Disciplinárna komisia

1.    Disciplinárna komisia je disciplinárny orgán SPK, ktorý rieši disciplinárne previnenia podľa disciplinárneho poriadku SPK.

2.    Predsedu a členov disciplinárnej komisie volí snem.

3.    Disciplinárna komisia rieši aj členov SPK za porušenie vnútorných predpisov SPK podľa disciplinárneho poriadku.

4.    Disciplinárna komisia SPK môže rozhodnúť o odňatí riešenia disciplinárneho prípadu miestne príslušnej disciplinárnej komisii SPK a odstúpiť vec na riešenie inej disciplinárnej komisii, ak sú vznesené námietky zaujatosti proti miestne príslušnej komisii.

5.    Disciplinárna komisia predkladá správu o činnosti na snem.

Orgány OPK

§ 16

Obvodná poľovnícka komora

1.    OPK je organizačnou zložkou SPK. OPK pôsobí spravidla v územnom obvode obvodného lesného úradu a združuje základné organizačné zložky SPK, ktorými sú užívatelia poľovných revírov v obvode jej pôsobnosti a základné organizačné zložky, ktoré nie sú užívateľmi revíru, ale v obvode jej pôsobnosti majú sídlo, ako i všetkých držiteľov poľovných lístkov v obvode jej pôsobnosti.

2.    Vznik, zlúčenie a zánik OPK schvaľuje prezídium SPK.

3.    Návrh na vznik OPK predkladá prípravný výbor, ktorý preukáže aké územie a akú členskú základňu zastupuje notárskou zápisnicou zo zhromaždenia fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú tvoriť budúcu OPK.

4.    V prípade vzniku novej OPK rozdelením pôvodnej OPK prechádza majetok z vlastníctva pôvodnej OPK do vlastníctva novovzniknutých OPK podľa teritoriálneho umiestnenia a podielu počtu členskej základne tvoriacej novovzniknuté OPK.

5.    Orgánmi OPK sú:

a)     konferencia

b)     predstavenstvo

c)     predseda

d)     obvodná dozorná rada

e)     obvodná disciplinárna komisia

6.     OPK má vlastnú právnu subjektivitu, koná vo svojom mene a môže nadobúdať majetok.

§ 17

Konferencia

1.    Konferencia je zhromaždením delegátov zvolených na 5 rokov organizačnými jednotkami OPK ako i delegátov zastupujúcich členov neumiestnených v poľovníckych organizáciách, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OPK na základe kľúča určeného predstavenstvom. Konferencie sa môžu zúčastniť s hlasom poradným aj členovia predstavenstva a obvodnej dozornej rady, ak neboli zvolení za delegátov. Hostí na konferenciu môže pozvať predstavenstvo.

2.    Konferenciu zvoláva predstavenstvo raz za rok písomnými pozvánkami najmenej 14 dní vopred s uvedením programu rokovania. Mimoriadnu konferenciu zvoláva predstavenstvo z vlastnej iniciatívy alebo ak o zvolanie mimoriadnej konferencie požiada viac ako polovica členov OPK alebo ak o to požiada prezídium SPK. Jednou polovicou členov OPK sa rozumie jedna polovica držiteľov poľovných lístkov. Rokovanie konferencie, voľby do orgánov a voľby delegátov na snem sa riadia volebným a rokovacím poriadkom schváleným konferenciou.

3.    Konferencia:

a) rozhoduje o vzniku, zlúčení alebo zániku OPK, ktoré predkladá na schválenie prezídiu SPK,

b) rozhoduje o odčlenení časti územia a členov na vytvorenie novej OPK,

c) volí na 5 rokov orgány OPK podľa volebného poriadku a delegátov na snem,

d) schvaľuje správu o výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok, rozpočet na bežný rok, rozpočtové zmeny a presuny väčšieho rozsahu, rozhoduje o všetkých zásadných majetkových otázkach a použití účelových príspevkov, prerokúva správu obvodnej dozornej rady o výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok, plán hlavných úloh na nasledujúci rok,

e) schvaľuje rozpočet a plán hlavných úloh OPK na nasledujúci rok a príslušné ekonomické operácie,

f)   rozhoduje o účelovom príspevku, jeho výške a použití,

g) rozhoduje o odvolaní alebo uvoľnení z funkcie členov predstavenstva, obvodnej dozornej rady a obvodnej disciplinárnej komisie,

h) zriaďuje pre svoju činnosť stále alebo dočasné komisie, určuje ich obsahovú náplň a menuje ich členov,

i)   rozhoduje o ďalších závažných záležitostiach OPK.

§ 18

Predstavenstvo

1.    Predstavenstvo je výkonným orgánom OPK, ktoré medzi konferenciami:

a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení konferencie a uznesení orgánov SPK,

b) predkladá návrh rozpočtu OPK, sleduje a vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje hospodárenie a vedenie hospodárskej evidencie a nakladanie s majetkom OPK,

c) rozhoduje o odvolaní v prípade neprijatia člena predsedom,

d) organizuje teoretickú a praktickú prípravu pre skúšky z poľovníctva, zostavuje skúšobné komisie pre skúšky z poľovníctva a zabezpečuje vykonanie skúšok z poľovníctva,

e) vymenúva členov hodnotiteľskej komisie pre chovateľskej prehliadky na základe certifikátu CIC,

f)   navrhuje zástupcu OPK v poradných zboroch a navrhuje zástupcov OPK v chovateľských radách,

g) rozhoduje o uzatváraní a rozväzovaní pracovného pomeru so zamestnancami OPK,

h) zvoláva zasadnutie konferencie, pripravuje podkladové materiály a organizačne ju zabezpečuje,

i)   predkladá správu o činnosti od ostatnej konferencie,

j)   zriaďuje pre svoju činnosť kanceláriu OPK ako odborný, administratívny a výkonný útvar, riadi a kontroluje činnosť kancelárie OPK,

k) rozhoduje o ďalších závažných záležitostiach OPK.

2.    Kancelária OPK sa skladá z vedúceho kancelárie OPK a z nevyhnutného počtu pracovníkov, ktorý určí predstavenstvo.

3.    Kancelária OPK plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje činnosť predsedu a predstavenstva,

b) pripravuje podklady na rokovania predstavenstva,

c) organizačne zabezpečuje plnenie úloh z predstavenstva,

d) spravuje pridelený majetok,

e) vedie evidenciu členov SPK v obvode,

f)   vydáva a odníma poľovné lístky,

g) vedie evidenciu vydaných a odňatých poľovných lístkov,

h) plní ostatné úlohy určené predstavenstvom.

4.    Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie OPK sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy1).

5.    Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda najmenej štyri razy do roka. Zasadnutie predstavenstva musí zvolať, ak o to požiada prezídium SPK alebo orgány štátnej správy poľovníctva. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť predseda obvodnej dozornej rady a predseda obvodnej disciplinárnej komisie.

6.    Predstavenstvo môže v neodkladných prípadoch rozhodnúť i o veciach, ktoré patria do kompetencie konferencie. Takéto rozhodnutie musí byť dodatočne schválené najbližšou konferenciou, inak stráca platnosť a účinnosť.

§ 19

Predseda

1.    Štatutárnym zástupcom OPK je predseda, podpisuje v mene OPK všetky závažné písomnosti a zastupuje OPK navonok. Ďalšieho štatutárneho zástupcu OPK určí predstavenstvo.

2.    Predseda riadi činnosť predstavenstva. Na základe jeho poverenia alebo poverenia predstavenstva môžu riadiť príslušné úseky činnosti aj iní členovia predsedníctva s príslušnou podpisovou právomocou.

3.    V neodkladných prípadoch môže vo veci vyhradenej predstavenstvu rozhodnúť predseda s jedným členom predstavenstva. Takéto rozhodnutie musí byť schválené na najbližšom zasadnutí predstavenstva, inak stráca platnosť a účinnosť.

4.    Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda najmenej štyri razy do roka.

5.    Predsedu zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda v rozsahu poverenia predsedom alebo poverenia predstavenstva.

§ 20

Obvodná dozorná rada

1.     Obvodná dozorná rada je trojčlenný kontrolný orgán riadený predsedom, ktorého do funkcie priamo volí konferencia. Členstvo v obvodnej dozornej rade je nezlučiteľné s funkciou člena predstavenstva, člena disciplinárneho orgánu alebo zamestnanca OPK.

2.     Obvodná dozorná rada vo svojej činnosti:

a)     dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných a vnútorných predpisov SPK,

b)     poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom OPK a kontroluje plnenie uznesení týmito orgánmi,

c)     kontroluje finančné hospodárenie OPK a nakladanie s finančnými prostriedkami a iným majetkom v súlade so schváleným rozpočtom a za týmto účelom vykonáva revíziu hospodárenia,

d)     vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SPK a pri výkone funkcie je nezávislá od predstavenstva. Za svoju činnosť zodpovedá konferencii, ktorej predkladá správu o výsledkoch kontroly činnosti spolu s návrhom opatrení.

§ 21

Obvodná disciplinárna komisia

1.     Obvodná disciplinárna komisia je disciplinárny orgán OPK, ktorý rieši disciplinárne previnenia podľa disciplinárneho poriadku.

2.     Predsedu a štyroch členov obvodnej disciplinárnej komisie volí konferencia.

3.     Obvodná disciplinárna komisia rieši členov OPK aj za porušenie vnútorných predpisov SPK podľa disciplinárneho poriadku.

 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 22

Kynologická rada

1.    Kynologická rada je vrcholným orgánom kynológov.

2.    Kynologická rada sa skladá z predsedu a ôsmich členov.

3.    Kynologická rada sa vo svojej činnosti riadi štatútom, ktorý schvaľuje prezídium SPK.

4.    Kynologická rada plní najmä tieto úlohy:

a) riadi chov, výcvik, skúšky a výstavy poľovných psov

b) odborne a metodicky riadi činnosť kynologických klubov poľovných psov

c) zastupuje kynológov združených v SPK v medzinárodných organizáciách

§ 23

Členovia SPK, ktorí nie sú členmi poľovníckej organizácie

1.    Členov SPK, ktorí nie sú členmi poľovníckej organizácie, eviduje OPK príslušná podľa miesta trvalého pobytu člena.

2.    OPK vytvára podmienky pre prehlbovanie ich odborných vedomostí, plnenie členských povinností a účasť na akciách organizovaných SPK.

§ 24

Prechodné ustanovenia

1.     Delegáti obvodného snemu podľa § 81 ods. 5 zákona pokračujú podľa týchto stanov v rokovaní ako konferencia, ktorá zvolí orgány OPK a delegátov na päť rokov na snem podľa kľúča určeného ustanovujúcim snemom. Rokovanie tejto konferencie sa uskutoční do 28. februára 2010 a zvolajú ho orgány podľa § 80 ods. 15 zákona.

2.     Zakladajúci členovia SPK – fyzické osoby podľa § 81 ods. 2 a právnické osoby podľa § 81 ods. 3, zaplatia členský príspevok na rok 2010 do 31. marca 2010 vo výške určenej ustanovujúcim snemom.

3.     Volení funkcionári SPK a OPK môžu vykonávať svoju činnosť len dve funkčné obdobia.

§ 25

Účinnosť

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňa 23. januára 2010 okrem ustanovení § 3 ods. 1 písm. d), § 11 ods. 4 písm. g) a § 19 ods. 3 písm. f) a g), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2010.